Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan om ändring av villkor i tillstånd för avfallsanläggning för deponering

NCC Industry AB (bolaget) har lämnat in en ansökan om ändring av villkor 2 i tillståndet för bolagets deponi på Knivbrunna 2:4 och Vedyxa 1:2 i Uppsala kommun.

Villkor 2 anger att deponering får ske till en högsta höjd av + 45 m.ö.h. Bolaget ansöker om att villkoret ska ändras avseende högsta höjd till + 48,5 m.ö.h.

En komplett akt av ansökningshandlingarna finns hos Länsstyrelsens i Uppsala, Bäverns Gränd 17.

Med beaktande av gällande rekommendationer avseende Covid-19 bör kontakt tas med Länsstyrelsen för att se om det finns annat lämpligt sätt att kunna ta del av handlingarna i ärendet än ett personligt besök. Handlingarna kan t.ex. sändas via e-post om en sådan begäran med nedan angivet diarienummer sänds via e-post till Länsstyrelsen.

Den som vill yttra sig i ärendet skall göra det skriftligen till Länsstyrelsen, 751 86 Uppsala, senast den 12 mars 2021. Yttrande kan också lämnas via e-post: uppsala@lansstyrelsen.se.

Länsstyrelsens diarienummer 551-7089-2020 ska anges.

Kontakt