Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan om ändring av slutdatum för efterbehandling av bergtäkt

NCC Industry AB (bolaget) har inkommit med en ansökan om villkorsändring av villkor 8 i bolagets tillstånd som reglerar tiden för efterbehandling av den täkt av berg som bolaget har bedrivit på fastigheterna Torshälla-Sövsta 1:8 och Råbyhed 8:1 i Eskilstuna kommun.

Nuvarande lydelse av villkoret anger att slutlig efterbehandling av täkten ska vara utförd senast 2022-06-30. Bolaget ansöker om att villkoret ska ändras så att efterbehandlingen ska vara utförd senast 2027-12-31.

En komplett akt av ansökningshandlingarna finns hos aktförvarare i Eskilstuna kommun samt hos Länsstyrelsens i Uppsala, Bäverns Gränd 17. I Eskilstuna är Jonny Petterson aktförvarare. Besöksadress: Stadshuset, Alva Myrdals gata 1.

Med beaktande av gällande rekommendationer avseende Covid-19 bör kontakt tas med Länsstyrelsen respektive kommunen för att se om det finns annat lämpligt sätta att kunna ta del av handlingarna i ärendet än ett personligt besök. Handlingarna kan t.ex. sändas via e-post om en sådan begäran med nedan angivet diarienummer sänds via e-post till Länsstyrelsen.

Den som vill yttra sig i ärendet skall göra det skriftligen till Länsstyrelsen, 751 86 Uppsala, senast den 12 mars 2021. Yttrande kan också lämnas via e-post: uppsala@lansstyrelsen.se Länsstyrelsens diarienummer 551-10084-2020 ska anges i yttrandet.

Kontakt