Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

barkborreangrepp i naturreservat

Bilden (t.v) visar fångstvirke intill naturreservatet Styggkärret, ett av flera områden där länsstyrelsen lagt ut fångstvirke för att bekämpa granbarkborrar. Barkborrarna lockas att lägga sina ägg i fångstvirket istället för i omgivande skog med hjälp av doftämnen, feromoner. Virket körs till industrin innan den nya generationen granbarkborrar hinner bli färdigutvecklade. Sara Overud Wissman är förvaltare av skyddad natur på länsstyrelsen Uppsala län.

Så arbetar länsstyrelsen med barkborreangrepp i naturreservaten

Flera av länens naturreservat är hårt drabbade av granbarkborreangrepp just nu. Länsstyrelsen ser allvarligt på utvecklingen av skador på granskog och jobbar på flera sätt för att bekämpa granbarkborrarna i naturreservaten.

Insekten granbarkborre som angriper granar är ett stort problem i flera av Uppsala läns naturreservat.
– Problemen är större i västra delen av länet, men med spridning österut och norrut. På flera håll kommer det leda till att all äldre gran dör i de hårdast drabbade naturreservaten, vilket rör sig om sex till sju naturreservat, säger Sara Overud Wissman, förvaltare av skyddad natur på Länsstyrelsen Uppsala län.

Det är de senaste årens torra somrar, särskilt sommaren 2018, som gett granbarkborren större möjligheter att föröka och sprida sig.

– När granar dör i stor omfattning påverkar det enskilda skogsägare hårt. Det har också inverkan på arbetet med att skydda värdefull natur och de arter som lever i gammal granskog i länets naturreservat. Vi förstår att enskilda skogsägare är oroliga och frustrerade över att se granbarkborrens angrepp i närliggande naturreservat, säger Sara Overud Wissman.

Under de senaste två åren har länsstyrelsen diskuterat granbarkborrefrågan med markägare i ett 40-tal naturreservat. Länsstyrelsen samverkar exempelvis med forskare och experter på SLU, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, SkogForsk och andra länsstyrelser och skogsbolag.

– Det här är en viktig fråga för oss och vi vill arbeta tillsammans för att hantera situationen så bra som möjligt, säger Sara Overud Wissman.

Skogsägare är oroliga för att granbarkborrar sprids från naturreservaten till deras skog. Finns det risk för spridning?

– Forskning från SLU visar att angrepp av granbarkborre i skyddade områden inte påverkar barkborreutbrott i stort. På lokal nivå kan däremot intilliggande markägares skog drabbas av angrepp som spridit sig från skyddad natur. Inom en zon på 300 meter finns det sannolikt en koppling mellan angreppen. Antingen som spridning från den omgivande skogen in till reservatet eller tvärtom, säger Sara Overud Wissman.

Vad ska skogsägare som har skog nära naturreservaten göra om de drabbas av barkborreangrepp?

– Vi vill att skogsägare som anser sig drabbade ska höra av sig till oss. Då kan vi snabbare komma fram till möjliga åtgärder, säger Sara Overud Wissman.

Granbarkborren är en skalbagge som finns i hela landet och den angriper främst försvagade granar, men även nyligen avverkat eller stormfällt virke. Granbarkborrar är ett naturligt inslag i vår fauna och har ökat och minskat i antal under historien. En anledning till att angreppens storlek ökat beror på att granskog numera dominerar det svenska skogslandskapet och har planterats på marktyper som egentligen inte är lämpliga.

– Granen är ett känsligt trädslag som lätt stressas av både för torra och för fuktiga förhållanden. Stressade träd angrips lättare av både sjukdomar och skadeinsekter som exempelvis granbarkborre, säger Sara Overud Wissman.

Länsstyrelsen Uppsala län har arbetat aktivt med barkborrefrågan sedan stormen Alfrida drabbade Uppsala län i januari 2019. För att kartlägga hur stora angrepp som drabbat skyddad natur i Uppsala län har den inventerats med hjälp av helikopter hösten 2019 och 2020. 2019 inventerades 98 000 hektar och 2020 återinventerades ett urval av länets naturreservat på 12 900 hektar.

– Från luften kan man tydligt se och gradera angreppens storlek. Den geografiska informationen samlas in och används för att länsstyrelsens arbete med att begränsa angreppens storlek ska kunna styras till de områden där det gör störst nytta. De angrepp som upptäckts från luften analyseras tillsammans med övrig information, säger Sara Overud Wissman.

I analysen väger man bland annat in hur de olika naturreservatens föreskrifter är skrivna, vilka särskilda naturvärden som finns och hur beroende de är av att det finns gammal gran. Detta gör att man bland annat kan beräkna hur stora risker det är att granbestånd utanför naturreservat påverkas.

Förvaltaren har flera olika handlingsalternativ efter att bakgrundsinformationen samlats in, beroende på föreskrifterna i naturreservatet. (Se faktaruta)

– Under 2020 gav oss dokumentationen från inventeringen möjlighet att styra åtgärderna ännu mer effektivt. För att oskadliggöra så många granbarkborrar som möjligt preparerades 600 grova granstockar med feromoner, berättar Sara Overud Wissman.

Stockarna lades ut i sex olika naturreservat i början av maj och kördes till industri när barken var fullbelagd med granbarkborrar och innan larverna hunnit förpuppas.

– Innan fångstvirket kördes iväg till industrin räknade vi ungefärligt antal koloniserande granbarkborrar. På en av stockarna uppskattade vi till över 9000 stycken, berättar Sara Overud Wissman.

Praktiska åtgärder som länsstyrelsen genomförde i länets naturreservat för att bekämpa granbarkborrar under 2019/2020

 • I Florarna barkades cirka 100 m3 gran maskinellt med skördare efter att de fällts av storm där reservatet gränsar mot ett hygge.
 • I Granliden kördes cirka 150 m3 stormfälld gran ut.
 • Feromonbehandlat fångstvirke lades ut i sex naturreservat: 100 stycken fem meter långa stockar per reservat i Storskogens naturreservat, Edshammar-skogens naturreservat, Naturreservatet Fiby Urskog, Naturreservatet Myrkarby, Naturreservatet Styggkärret, Naturreservatet Lohusmyr.
 • Nyangripna granar fälldes och barkades i naturreservatet Havsvik.

Så kan granbarkborrar bekämpas i naturreservat. Handlingsalternativ kan variera beroende på naturreservatets föreskrifter.

 • Fälla och barka nyangripna granar
 • Lägga ut feromonbehandlat fångstvirke som lockar till sig granbarkborrar och som sedan oskadliggörs. Feromoner är doftämnen som granbarkborrarna själva använder för att locka till sig fler granbarkborrar.
 • Placera ut feromonfällor som fångar in granbarkborrar.
 • Barka eller upparbeta vindfällen i förebyggande syfte, dvs. innan de angripits av granbarkborre.

Naturreservat skötta genom fri utveckling

 • I och med att skogen brukas mer intensivt har många arter i skogslandskapet blivit allt mer sällsynta. I skogar som inte är så tydligt påverkade av skogsbruk, gynnas gammelskogens arter av naturlig dynamik.
 • Med naturlig dynamik menas att skogen ska utvecklas på ett sätt så den består av både gamla och yngre träd, omkullfallna träd och gott om död ved. I en skog med naturlig dynamik bildas luckor till följd av stormar och bränder, där ny skog kan växa upp.
 • Flera av naturreservaten i Uppsala län är skyddade eftersom arterna kräver strukturer som är beroende av naturlig dynamik. De här reservaten sköts ofta genom fri utveckling, där naturens egna processer styr utvecklingen.
 • I de särskilda föreskrifter och skötselplaner som tas fram för varje naturreservat för att bevara natur och arter knutna till den, sätts ramarna för hur skötseln bör utformas för att nå uppsatta mål.
 • Skyddet är starkt och i de naturreservat som ska skötas genom fri utveckling, har länsstyrelsen mycket begränsade möjligheter att utföra åtgärder mot granbarkborrar.

Kontakt