Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fler och snabbare åtgärder krävs för att nå miljömålen

miljömål

Den regionala uppföljningen av Sveriges miljömål för 2020 visar ett dystert resultat. Länsstyrelsen ser att det under förra året inte skett tillräckliga förändringar av tillståndet i miljön. Endast ett av miljömålen bedöms vara uppnått i Uppsala län.

2020 års regionala uppföljning av Sveriges miljömål visar ett dystert resultat. Länsstyrelsen kan konstatera att det under förra året, liksom tidigare år, inte skett tillräckliga förändringar av tillståndet i miljön. Endast ett av miljömålen bedöms vara uppnått i Uppsala län.

Sveriges 16 miljökvalitetsmål beslutades av riksdagen år 1999. Miljömålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljömålsarbetet ska leda till och är utgångspunkten för hela samhällets arbete med miljöfrågor.

Länsstyrelsen har varje år, i en regional uppföljning, gjort en bedömning av hur sannolikt det är att målen kan nås till år 2020. I länsstyrelsens senaste bedömning framkommer att endast målet "Bara naturlig försurning" – är uppnått. För övriga mål är utvecklingstrenden över lag neutral, vilket betyder att positiv och negativ påverkan tar ut varandra, eller att det är svårt att se en tydlig riktning.

För två av målen "Ett rikt växt- och djurliv" samt "Grundvatten av god kvalitet" bedömer länsstyrelsen att utvecklingen av miljötillståndet är negativ.

– De åtgärder och styrmedel som behövs för att nå målen har inte varit tillräckliga. Både regional och nationell miljömålsuppföljning visar att vi har långt kvar till att nå de flesta miljömålen. Under de närmaste tio åren behöver åtgärdsarbetet fortsätta framåt i ökad takt, säger Linnéa Larsson, miljösamordnare på länsstyrelsen.

2030 blir årtalet för nästa hållpunkt för miljömålen och miljömålsuppföljningen. Regeringen har tydliggjort att miljömålen utgör Sveriges genomförande av den ekologiska dimensionen av FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030. Sveriges miljömål är därför centrala för att visa vägen mot en hållbar utveckling både nationellt och regionalt.

– Naturens återhämtning är i många fall långsam och det tar tid innan åtgärder får genomslag i form av effekter för miljön. Ett långsiktigt och kontinuerligt arbete, med betydande miljöåtgärder av många olika aktörer och inom många områden, är därför avgörande för att vända trenden, säger Linnéa Larsson.

Länsstyrelsens arbete med åtgärdsprogram i länet

Länsstyrelsen har uppdrag av regeringen att ta fram regionala åtgärdsprogram för miljömålen. Inom arbetet med "Färdplan för ett hållbart län" har länsstyrelsen, i samarbete med andra aktörer i länet, hittills tagit fram två av fyra åtgärdsprogram: "Klimat och energi" samt "Ekosystem och biologisk mångfald". För båda programmen har aktörer i länet tecknat så kallade hållbarhetslöften. Under kommande år tas åtgärdsprogram fram inom områdena "Vatten" och "Samhällsutveckling".

Kontakt