Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut om bildande av vattenskyddsområde i Heby kommun

Länsstyrelsen i Uppsala län har tagit emot en ansökan från Heby kommun om fastställande av vattenskyddsområde

Innan Länsstyrelsen fattar beslut, ska enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken med mera, förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till marken att yttra sig över nämnda förslag. Med anledning härav föreläggs de att senast den 28 februari 2021 yttra sig över nämnda förslag.

Förslaget har kungjorts tidigare. Eftersom yttrandetiden då blev för kort kungörs det därför nu på nytt. Förslag till beslutet hålls tillgängliga på Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17 i Uppsala. Ange diarienummer för Huddunge 513-600-2013, Runhällen 513-599-2013 och Tärnsjö 513-595-2013.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000