Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut om bildande av vattenskyddsområde i Heby kommun

Länsstyrelsen i Uppsala län har tagit emot en ansökan från Heby kommun om fastställande av vattenskyddsområde enligt 7 kap 21 § miljöbalken i Huddunge, Runhällen och Tärnsjö

Sökes för delgivning: Ägare och innehavare av särskild rätt till marken.

Handling som delges: Förslag till beslut om fastställande av vattenskyddsområden i Uppsala län. Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17 i Uppsala.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom de aktuella områdena föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken med mera, att yttra sig över förslaget.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt senast den 31 januari 2021, till uppsala@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 751 86 Uppsala.

Ange diarienummer för Huddunge 513-600-2013, Runhällen 513-599-2013 och Tärnsjö 513-595-2013.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000