Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Elbehovet i länet säkrat redan till 2024

Elledningar

Elnätets kapacitet i Uppsala län räcker inte till och har överskridits de senaste tre åren. Nu presenterar Svenska kraftnät nya lösningar som ska förse länet med önskad kapacitet redan 2024, sex år tidigare än beräknat.

– Det här är ett oerhört viktigt besked för Uppsala län – en tidig julklapp! Mer kapacitet i elnäten är en helt avgörande fråga för länets utveckling. Jag är nöjd att samverkan och idogt arbete har gett resultat. För att vi ska klara de kommande åren är det viktigt att vi fortsätter arbeta vidare gemensamt i länet, säger landshövding Göran Enander.

Svenska kraftnät presenterade nya nätförstärkande lösningar för Uppsala under den presskonferens som hölls i dag den 9 december där landshövding Göran Enander deltog tillsammans med Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande, Per Eckemark, divisionschef Nät och Tobias Edfast, enhetschef för Nätutveckling på Svenska kraftnät.

Tre åtgärder kommer alltså att genomföras redan de närmaste åren för att öka elkapaciteten i Uppsala län till önskad nivå redan 2024. Den första är att installera högtemperaturlinor på sträckan mellan Untra och Valbo 2022. Den andra är en inkoppling av en befintlig 400 kV-ledning i Tuna under 2023. Och den tredje en ny transformering mellan 400 kV och 220 kV-nätet i Odensala 2024.

Den nya transformeringen i Odensala kommer att avlasta det idag ansträngda 220 kV-nätet som matar Uppsala. Åtgärden ökar kapaciteten in mot Uppsala med cirka 150 MW.

Idag har Uppsala-området en möjlig inmatning om 300 MW el och med åtgärden mellan Valbo och Untra sker en ökning om 100 MW år 2023. Till det kan det nu läggas ytterligare 150 MW till 2024, tack vare åtgärderna i stationerna Odensala och Tuna.

Redan för drygt tre år sedan stod det klart att Uppsala län har en kapacitetsbrist på 160-200 timmar per år, främst vintertid och i södra delarna av länet. Svenska Kraftnäts omfattande investeringsprogram NordSyd kommer att öka stamnätets kapacitet för Uppsala län i flera olika steg ända fram till 2030.

– Dagens besked om ökad kapacitet för elnätet i länet är viktigt på många sätt, inte minst för en hållbar utveckling av näringslivet, sysselsättningen och samhället som helhet. El kan ersätta fossila bränslen för transporter, en av de viktigaste klimatfrågorna i länet, säger Anna Karlsson som är energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen Uppsala län.

Ökad elkapacitet i Uppsala län

Kartan visar Svenska kraftnäts nya åtgärder för ökad elkapacitet i Uppsala län. Åtgärderna rör Tuna, öster om Uppsala och Odensala, söder om Uppsala.

Svenska kraftnät bygger ut och förstärker transmissionsnätet för el mellan norra och södra Sverige. Genom investeringspaketet ”NordSyd” med investeringar på cirka 75 miljarder kronor under 20 år ska man möta de ökade behoven av kapacitetsöverföring från norr till söder genom att bygga cirka 2000 km ny ledning och bygga eller förnya cirka 35 stationer.

Kontakt