Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Max åtta deltagare vid sammankomster i Uppsala län

Tomma kyrkbänkar

Länsstyrelsen Uppsala län har i dag, den 23 november, fattat beslut om max åtta sittande deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i länet.

Den lokala gränsen på max 50 deltagare har gällt mellan den 29 oktober och den 23 november. Från och med i morgon tisdag gäller istället att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i länet inte får samla fler än åtta sittande deltagare. Ett undantag från denna begränsning är, efter regeringens beslut, begravningsceremonier där upp till 20 personer får delta.

– Som smittläget ser ut nu är det ett nödvändigt beslut. Det är dock en extraordinär åtgärd som inskränker den personliga friheten och beslutet ska inte gälla längre än nödvändigt, säger landshövding Göran Enander.

Föreskriften gäller tills vidare. Den kommer dock, i nära dialog med regionens smittskyddsläkare, att omprövas kontinuerligt. Utgångspunkten är att begränsningen inte ska gälla längre än fyra veckor.

Beslutet är fattat efter att ett 30-tal instanser, bland annat länets kommuner, myndigheter, Svenska kyrkan och representanter från närings- och föreningsliv, fått möjlighet att komma med synpunkter.

Beslut om förbud mot allmänna sammankomster 20201123 Pdf, 383 kB.

Vad innebär regeringens beslut den 20 november om förbud att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare?

Regeringens beslut innebär att deltagarantalet för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med 24 november kommer vara max åtta personer förutom vid begravningar. Länsstyrelsen har mandat att besluta om lokala regler och från 24 november gäller åtta personer även för sittande publik i Uppsala län. Detta beslut gäller istället för regeringens beslutade undantag för sittande publik.

Regeringen har även beslutat att ta bort ett undantag som tidigare fanns för sammankomster och tillställningar som hölls på serveringsställen. Förbudet regleras i förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Bakgrunden till beslutet är att smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög. Nedan finns en länk till regeringens webbplats där du kan läsa mer om regeringens beslut.

Om regeringens beslut (regeringens webbplats) Länk till annan webbplats.

Varför beslutar länsstyrelsen om ytterligare begränsningar?

Regeringens beslut innebär att deltagarantalet för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med 24 november kommer vara max åtta personer förutom vid begravningar. Länsstyrelsen har mandat att besluta om lokala regler och från 24 november gäller åtta personer även för sittande publik i Uppsala län. Detta beslut gäller istället för regeringens beslutade undantag för sittande publik.

Bakgrunden till länsstyrelsens beslut är att smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Uppsala län. Beslutet har också tagits efter avstämning med länets smittskyddsläkare.

Dock gäller det undantag som regeringen har beslutet för begravningar om antalet deltagare inte är fler än 20.

Vilket stöd har länsstyrelsen för beslutet?
Stödet för länsstyrelsens beslut finns i ett s.k. bemyndigande i 3 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). Där står att länsstyrelsen får meddela föreskrifter om förbud mot att inom länet eller en del av det hålla allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med färre deltagare än som anges i 1 § i den nya förordningen, om det är nödvändigt för att motverka epidemi.

Det innebär att länsstyrelsen får besluta om föreskrifter om förbud eller att begränsa deltagarantalet vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar om det är nödvändigt för att motverka epidemi.

Vad innebär länsstyrelsens beslut för verksamhetsutövare?
Vårt beslut innebär att man i Uppsala län inte får anordna allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som har fler än åtta deltagare, förutom om det är en begravning som får samla 20 personer.

Det är polisen som bedömer vad som är allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Vad innebär regeringens beslut om maximalt 20 deltagare för begravningar?Begravningar kan vara en allmän sammankomst eftersom det är en sammankomst för religionsutövning. För att en sammankomst ska räknas som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den. Det är polisen som avgör vilka som ingår i en allmän sammankomst.

Det här gäller för allmän sammankomster och offentliga tillställningar (polisens webbplats) Länk till annan webbplats.

Vad innebär länsstyrelsens beslut för idrottsevenemang?
Vårt beslut innebär att offentliga tillställningar i form av idrottsevenemang inte får samla fler än 8 deltagare. Det nationella undantaget som börjar gälla 1 november 2020 och som tillåter högst 300 sittande deltagare på liknande arrangemang gäller alltså inte inom Uppsala län. Här är i stället maxantalet deltagare fortfarande åtta.

Vad innebär länsstyrelsens beslut för restauranger och andra serveringsställen?
Regeringen har den 20 november beslutat att ta bort ett tidigare nationellt undantaget för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på restauranger och andra serveringsställen. Länsstyrelsens beslut ändrar inte det. Det innebär att om en restaurang anordnar en konsert så får det inte vara större publik än 8 personer. Den vanliga verksamheten påverkas inte utan regeringens beslut gäller om det är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som arrangeras.

Vad innebär länsstyrelsens beslut för andra verksamheter, t.ex. butiker och köpcentrum?
Vårt beslut omfattar bara allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Butiker, köpcentrum, frisörsalonger m.m. omfattas inte av dessa krav, och därför inte heller av vår föreskrift. Däremot gäller ju de vanliga allmänna råden från Folkhälsomyndigheten för alla verksamheter.

Lokala allmänna råd som gäller i Uppsala län (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Hur länge gäller länsstyrelsens föreskrift?
Förbudet gäller tills vidare. Länsstyrelsen kommer att följa läget noggrant och kontinuerligt ompröva beslutet. Utgångspunkten är att det ska gälla en månad. Det innebär att Länsstyrelsen omprövar sitt beslut med samma tidsintervall som regeringen avser att ompröva de senaste ändringarna i förbudsförordningen.

Vad händer om någon anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som har fler än åtta deltagare?
Polisen har rätt att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som har fler än åtta deltagare och den som anordnar en sådan kan dömas till böter eller fängelse upp till sex månader.

Vad är allmänna sammankomster och offentliga tillställningar?
Som allmänna sammankomster räknas bland annat sådana demonstrationer, föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teater- och biografföreställningar samt konserter som anordnas för allmänheten eller som allmänheten har tillträde till. Exempel på offentliga tillställningar är idrottsevenemang, danstillställningar, marknader och mässor som anordnas för allmänheten eller som allmänheten har tillträde till. Privata tillställningar eller folksamlingar med folk som helt oorganiserat vistas på ett torg eller på allmänna färdmedel omfattas inte av begreppen (2 kap. 1-3 §§ OL).

Var söker jag om tillstånd?
Den som vill anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska ansöka om tillstånd hos Polismyndigheten.

Om tillstånd för offentlig tillställning på polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om tillstånd för allmän sammankomst på polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är det länsstyrelsen som beslutat om begränsning på åtta personer per sällskap på serveringsställen?

Nej, det är Folkhälsomyndigheten som har tagit detta beslut. För att motverka spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen som restauranger, caféer och nattklubbar. Beslutet innebär att storleken på ett sällskap begränsas till åtta personer och att publik vid till exempel konserter måste sitta ner.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen Länk till annan webbplats.

Varför beslutar ni inte om inskränkningar i kollektivtrafiken istället?Länsstyrelsen har inte möjlighet att införa restriktioner i kollektivtrafiken. Företag som anordnar buss-, tåg- eller sjöresor bestämmer vilka regler som gäller med företagets färdmedel. Regeringen har nyligen tagit upp diskussionen om en ny pandemilag som ger dem den befogenheten.

Vad är skillnaden mellan förbud enligt ordningslagen och Folkhälsomyndighetens allmänna råd?
Förbudet som regeringen och länsstyrelsen meddelat med stöd av ordningslagen avser allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Förbudet avser även allmänna sammankomster som är begravningar om den samlar fler än 20 deltagare. En arrangör som bryter mot dessa förbud kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Det finns inget motsvarande straffansvar eller annan sanktion kopplat till Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Det är dock viktigt att allmänheten följer råden och rekommendationerna och tar ansvar för att minska risken för smittspridning.

Får en restaurang hålla öppet efter 22.30 för matgäster utan att servera alkohol?
Vänd dig till alkoholhandläggaren i din kommun för at få svar på frågor som gäller för dig som tillståndshavare enligt den nya förordningen (2020:956) tillfälligt förbud mot servering av alkohol. Information om vem som är din alkoholhandläggare finner du genom att kontakta din kommun.

Hur kan restauranger fortsätta med sin verksamhet utan att bryta mot den nya förordningen om tillfälligt förbud mot servering av alkohol?
Vänd dig till alkoholhandläggaren i din kommun för att få svar på frågor som gäller för dig som tillståndshavare enligt den nya förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol. Information om vem som är din alkoholhandläggare finner du genom att kontakta din kommun.

Kontakt