Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt beslut kan begränsa sittande deltagare till åtta personer

Tomma läktare på en idrottsarena

En promemoria med förslag och konsekvensutredning har skickats ut brett i länet bland annat till alla kommuner. Remissinstanser ska lämna sina synpunkter till länsstyrelsen senast måndag 23 november kl. 10.00.

Länsstyrelsen Uppsala län överväger att den 23 november fatta beslut om ny föreskrift om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt ordningslagen. Förslaget innebär en föreskrift som begränsar allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande deltagare till åtta personer. Länsstyrelsen överväger även ett undantag från denna begränsning som innebär att begravningsceremonier får hållas med maximalt 20 deltagare.

En promemoria med förslag och konsekvensutredning har i dag remitterats till bland annat länets kommuner samt representanter för näringsliv och föreningsliv. Remissinstanserna ombes lämna synpunkter på förslaget senast den 23 november kl.10.00.

Inkomna synpunkter på förslaget och konsekvensanalysen är av betydelse för det beslut som länsstyrelsen överväger fatta. Remissvaren blir därmed en del av länsstyrelsens beslutsunderlag.

Promemorian och remissen finns på länsstyrelsens webbplats för att möjliggöra för berörda att komma med synpunkter på länsstyrelsens förslag och konsekvensanalys.

Kontakt