Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

30-talet aktörer lovar åtgärder för biologisk mångfald

Åtgärdsprogram för biologisk mångfald.

I samarbete med länsstyrelsen åtar sig 30-talet aktörer i länet att genomföra åtgärder för biologisk mångfald och ekosystem. I morgon fredag, den 13 november, hålls en symbolisk ceremoni av landshövdingen, då tre av aktörerna signerar hållbarhetslöften.

De hållbarhetslöften som aktörer i länet nu tecknar utgår från åtgärdsprogrammet Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald. Det är det andra programmet av fyra som planeras att tas fram i länet i syfte att öka takten i det regionala arbetet för att nå de nationella miljömålen.

– Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Vi behöver nu agera kraftfullt tillsammans för att bevara våra ekosystem och säkra ren luft, friskt vatten och pollinerande bin åt kommande generationer, säger landshövding Göran Enander.

30-talet länsaktörer, varav samtliga av länets kommuner, åtar sig att genomföra åtgärder. Några exempel är restaurering av våtmarker, att upprätthålla naturbete på värdefulla marker, stärka hänsyn till biologisk mångfald i fysisk planering samt sprida kunskap om biologisk mångfald.

– Vår kommuns grundförutsättningar har gett oss ett mycket rikt växt- och djurliv. Det vill vi bevara, för naturens eget värde och för alla ekosystemtjänster det ger oss, säger Jacob Spangenberg (C), kommunstyrelsens ordförande i Östhammars kommun, som valt att teckna löfte.

Till följd av spridningen av coronaviruset genomförs i år en symbolisk löftesceremoni utomhus i slottets trädgård. Utöver landshövding Göran Enander medverkar:

  • Knivsta kommun. Peter Evansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Lennart Lundberg, andre vice ordförande
  • Upplandsstiftelsen. Jenny Lundström, ordförande, Thomas Bertilsson, vd
  • Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Johan Hedlund, projektchef.

Kontakt