Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rapport lyfter fram social problematik och utsatthet kopplat till covid-19

Närbild på ett krossat hjärta i keramik mot en blå himmel. I bakgrunden flera bostadshus med balkonger.

Viktiga frågor som lyfts i rapporten är om pandemin har lett till en ökad risk för social problematik och utsatthet, samt vilka åtgärder kommunerna har tagit till för att minska konsekvenser. Länsstyrelsens nationella rapport överlämnas idag den 28 oktober till Regeringskansliet.

Rapporten bygger på lägesbilder från samtliga 21 län. Lägesbilderna baseras på underlag från kommuner eller andra relevanta aktörer. Första rapporten överlämnades till regeringen den 3 juli och sista rapporten lämnades in i dag.

Lägesbilderna bygger på frågeställningar och områden kring social problematik och utsatthet:

  • våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck
  • utsatta barn och familjer
  • alkohol och narkotika
  • psykisk ohälsa/isolering
  • arbetslöshet och sysslolöshet
  • social oro såsom ordningsstörningar och skadegörelse.

Rapporten visar på en omfattande utbredning av social problematik och utsatthet kopplat till den pågående pandemin. Det finns skillnader mellan länen och mellan kommuner. Påverkan på barns och ungas skolgång är central i rapporteringarna. Kommuner beskriver att pandemin förstärker befintlig utsatthet som dålig ekonomi, våldsutsatthet och missbruk. Utsatta familjer är ännu mer drabbade nu på grund av varsel och uppsägningar. Den psykiska ohälsan har inte ökat så kraftigt som befarats, men den märks i flera grupper.

Hur barns och ungas skolgång kan komma att påverkas av pandemin är centralt i rapporteringarna. Flera kommuner beskriver att pandemin förstärker befintlig utsatthet så som dålig ekonomi, våldsutsatthet och missbruk. Utsatta familjer är ännu mer drabbade nu på grund av varsel och uppsägningar. Rapporteringarna anger att den psykiska ohälsan har ökat, dock inte så kraftig som befarats, men bland flera grupper.

Även flera positiva effekter syns hos kommunerna, som ökad social sammanhållning och en bättre samverkan mellan kommuner och myndigheter. Coronapandemin har lett till att man behöver tänka nytt och hitta nya arbetssätt för att hjälpa och stötta invånarna på bästa sätt. Civilsamhällets engagemang är också positivt.

- Frågan om social utsatthet fortsätter att vara viktig även efter att regeringsuppdraget avslutats, säger Katarina Persson, regional samordnare för jämställdhet på Länsstyrelsen Uppsala län. Därför planerar länsstyrelsen i samverkan med Region Uppsala att fortsätta arbetet i Uppsala län genom bland annat en digital workshop med företrädare för myndigheter kommuner och civilsamhället med syfte att fördjupa lägesbilden med speciellt fokus på utsatta grupper.

Kontakt

Kontakt för nationella frågor

Lovisa Ljungberg

Enhetschef Länsstyrelsen i Hallands län