Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Kungörelse Länsstyrelsen i Uppsala län

Mälarenergi AB har kommit in med tillståndsansökan samt miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken för Kungsörs Värmeverk på fastigheten Flaket 2 i Kungsörs kommun.

Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att utsläpp till luft utgör den huvudsakliga miljöpåverkan från verksamheten.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17 i Uppsala och kommunhuset, Drottninggatan 34 i Kungsör. Aktförvarare är Linda Mattsson.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86 Uppsala, senast den 4 augusti 2020. Ange diarienummer 551-4843-2019

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000