Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen ska granska efterlevnaden av fyrspårsavtalet

Bild från Uppsala station där två tåg står inne vid perrongerna

Regeringen har beslutat att ge Länsstyrelsen Uppsala län i uppdrag att följa upp efterlevnaden av de avtal som staten träffat med kommuner och regioner om större samlade exploateringar vid till exempel bostadsbyggande. För länsstyrelsens del handlar det om fyrspårsavtalet och den bebyggelse som planeras i Uppsala och Knivsta kommuner.

Tre av landets länsstyrelser, i Stockholms, Gävleborgs och Uppsala län, får nu i uppdrag av regeringen att följa upp efterlevnaden av de avtal om större samlade exploateringar som staten ingått med olika kommuner och regioner i de respektive länen. Uppdraget ska påbörjas den 1 januari 2021.

För Länsstyrelsen Uppsala län innebär det att noggrant följa upp det fyrsspårsavtal och den överenskommelse om bostadsbyggande som staten har med Knivsta kommun och Uppsala kommun.

– Vårt nya regeringsuppdrag är av stor betydelse eftersom det handlar om avgörande strategiska avtal som i grunden påverkar samhällsutvecklingen i Uppsala och Knivsta kommuner. Att dessa avtal fullföljs enligt plan är viktigt för en fortsatt hållbar utveckling av Uppsala län, säger landshövding Göran Enander.

Länsstyrelserna ska varje år, senast den 31 december, överlämna en rapport till regeringen som redogör för efterlevnaden av överenskommelserna. Det är Länsstyrelsen Uppsala län som ska samordna redovisningen. Hela uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2025.

Länsstyrelserna har utöver efterlevnadsuppdraget också flera tillsynsuppgifter kopplade till fysisk planering enligt plan- och bygglagen. Därtill ska de ge kommunerna i sina län råd, information och underlag för deras planering av bostadsförsörjningen samt uppmärksamma kommunerna på behovet av samordning kommuner emellan i frågor om bostadsförsörjning och verka för sådan samordning.

Kontakt