Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kartläggning av livet på länets havsbottnar pågår under hösten

Fartyget S/V Ugglan

SGU:s fartyg S/V Ugglan används vid undersökningen av havsbottnarnas livsmiljöer i Uppsala län. Foto: Pär Nordgren

Under hösten undersöker länsstyrelsen tillsammans med Sveriges geologiska undersökning, SGU, hur havsbottnarna i Uppsala län mår. Kartläggningen är värdefull för att kunna förvalta havsområdena på bästa sätt.

Under hösten 2020 kartlägger SGU i samverkan med Länsstyrelsen Uppsala län växter och djur och deras livsmiljöer på havsbottnarna i Uppsala län på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Med hjälp av undervattenskamera och annan teknik hämtas data om vattenmiljö, bottentyp samt växter och djur på grunda bottnar i länets kust- och utsjöområden.  

– Projektet har startat bra och vi har redan klarat av många väderutsatta provstationer i södra Kvarken och öster om Gräsö tack vare lugnt väder, säger statsgeolog Pär Nordgren, som ansvarar för provtagningen.

De data som samlas in kommer att användas för att ta fram heltäckande kartor över bottenlevande arter och livsmiljöer. De nya kunskapsunderlagen kommer till stor nytta inom förvaltningen av havsområdena, vars naturvärden  fortfarande är relativt okända.

– Genom undersökningen får vi bättre kunskap om utbredningen av bland annat blåmussla och blåstång, som båda är viktiga nyckelarter i kustekosystemet, säger Ingrid Wänstrand, marinekolog vid Länsstyrelsen Uppsala län.

Undersökningen är en del av Havs- och vattenmyndighetens projekt "Nationell marin kartering".

Kontakt