Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu finns en plan för eventuella nya utbrott av covid-19 under hösten

Två kvinnor hälsar på varandra med armbågarna

Länsstyrelserna har tagit fram en nationell plan inför eventuella nya utbrott av covid-19 under hösten. Planen utgår från Folkhälsomyndighetens scenarier och visar att det i huvudsak finns en god beredskap i Sverige för att möta nya utbrott. Det finns dock regionala skillnader och saker som kan förbättras.

Samtliga länsstyrelser har tagit fram regionala planer inför eventuella nya utbrott av covid-19. Länsstyrelsen i Hallands län, som ansvarar för samordningen, har sedan sammanställt dessa 21 regionala planer till en nationell plan. Den nationella planen redovisas och överlämnas till regeringen i dag, den 1 september.

Länsstyrelserna bedömer att det i huvudsak finns en god beredskap för att möta nya utbrott av den storlek som Folkhälsomyndigheten presenterade i sina scenarier tidigare i sommar.

Scenarierna utgör ett stöd i planeringen och visar på tre olika utvecklingsmöjligheter:

  1. läget består så som vi har det nu
  2. vi får en ojämn spridning
  3. vi får en jämn spridning

– Länsstyrelserna ser att regionala och lokala aktörer har en god beredskap för att möta en eventuell andra våg av covid-19. Det finns strukturer som fungerar men det finns också saker som vi vill förbättra, säger länsråd Jörgen Peters på Länsstyrelsen i Hallands län som haft det samordnande ansvaret för uppdraget.

Planerna innehåller både förberedelser på hur man ska hantera nya utbrott men även förbättringsförslag kopplat till brister som identifierats. I planen finns också förslag till åtgärder som det är upp till regeringen att ta ställning till.

Länsstyrelserna ser ett fortsatt stort behov av samverkan mellan länsstyrelser och med övriga nationella myndigheter för en samordning mellan geografiskt områdesansvariga och centrala myndigheter samt en utveckling av befintlig lagstiftning avseende rapporteringsskyldigheter vid allvarliga samhällsstörningar.

Varje länsstyrelse har nu en plan för att hantera nya utbrott under hösten. Planen är utformad efter regionala behov varje län gör sin egen bedömning av beredskapen.

– Våra förberedelser i Uppsala län är goda och vi fortsätter arbetet utifrån vårt samordningsuppdrag. Vi har ett nära och gott samarbete med länets aktörer och vi hoppas naturligtvis att smittspridningen både i Sverige och på regional nivå fortsätter att vara på en låg nivå, säger Johanna Boman, som samordnar Länsstyrelsen Uppsala läns krisarbete rörande coronapandemin.

Bakgrund

Under sommaren fick länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att planera för eventuellt nya utbrott av covid-19 under hösten. Länsstyrelsen i Hallands län har samordnat arbetet. Uppdraget innebar att ta fram en plan för de insatser som kan bli aktuella och hur dessa skulle kunna genomföras vid ett eventuellt nytt utbrott av covid-19. Utgångspunkten har varit länsstyrelsernas ansvarsområde.

När planerna har tagits fram har länsstyrelserna utgått från de scenarier som Folkhälsomyndigheten tog fram under sommaren. Utifrån dem har man sedan bedömt vilka insatser som kan bli aktuella inom sitt ansvarsområde samt tagit fram en plan för hur dessa ska kunna genomföras.

Underlaget till planen baseras på samhällets skyddsvärden och samhällssektorer. Samhällets skyddsvärden är områden som man delat upp samhället i när det gäller Sveriges krisberedskap. Det är liv och hälsa, samhällets funktionalitet, grundläggande värden, miljö och ekonomiska värden samt förtroende.

Kontakt