Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förändrat stabsarbete på länsstyrelsen den 1 september

Länsstyrelsens logotyp på husfasaden på Bäverns gränd

Länsstyrelsen har sedan den 9 mars i år arbetat i en större krisstab för att hantera pågående coronapandemi. Från och med i morgon, den 1 september, skalas staben ned. Arbetet i det mindre formatet fortgår till årsskiftet, under förutsättning att inte smittspridningen, nationellt eller regionalt, ökar igen.

Spridningen av coronaviruset i Sverige har haft en omfattande påverkan på vårt samhälle. Länsstyrelsens uppdrag är att på regional nivå samverka, samordna och stödja länets aktörer så att de kan följa de riktlinjer som regeringen och Folkhälsomyndigheten har tagit fram.

Krisstaben har som mest berört cirka 25 medarbetare på myndigheten och arbetat med alla de olika uppdrag som rör smittspridningen.

– Vi har fortfarande stort fokus på coronapandemin, men läget i Sverige just nu tillåter en mindre stabsform som ger möjlighet till återhämtning för våra medarbetare och även för den ordinarie verksamheten, säger Jan Stangebye, försvarsdirektör vid Länsstyrelsen Uppsala län.

Stabsarbetet i mindre format kommer att ledas av Johanna Boman, från enheten samhällsskydd- och beredskap. Johanna Boman har stor erfarenhet av stabsarbete. Under våren har hon lett arbetet med de lägesbilder staben kontinuerligt tagit fram.

Redan när länsstyrelsen i mitten av januari i år fick de första indikationerna om spridning av ett nytt virus tillsattes en mindre arbetsgrupp som arbetade efter hypotesen om ett omfattande utbrott.

Från mitten av februari har länsstyrelsen daglig kontakt med Region Uppsalas smittskyddsenhet för att stödja och vara behjälplig i det pågående krisarbetet. Den 9 mars gick länsstyrelsen upp i fullt stabsläge.

– Vi såg tidigt ett stort behov av samordning och samverkan mellan länets aktörer och det är ett uppdrag som åligger länsstyrelsen. Vi har arbetat intensivt utifrån det uppdraget och tillkommande regeringsuppdrag i snart ett halvår, säger Jan Stangebye.

– Vi fortsätter med vårt samordningsuppdrag och det goda samarbetet med länets övriga samhällsaktörer. Förändras smittläget till det sämre kan vi snabbt skala upp till en större stab, då vi har upparbetade kanaler, rutiner och system att arbeta efter.

Kontakt