Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen ska ta fram plan för eventuella nya utbrott av covid-19

Länsstyrelsens fasad på Bäverns gränd i Uppsala med myndighetens logotyp

Länsstyrelserna har fått ett nytt regeringsuppdrag som går ut på att ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella om det uppstår nya utbrott av covid-19 i höst. Uppdraget ska vara slutfört och redovisat för regeringen senast den 1 september. Länsstyrelsen i Hallands län samordnar uppdraget.

Antalet personer som blir allvarligt sjuka i covid-19 har minskat den senaste tiden men enligt Folkhälsomyndigheten finns det en risk för att nya lokala och regionala utbrott blossar upp i Sverige. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelserna får därför i uppdrag av regeringen att ta fram en plan inför eventuella nya smittutbrott i pågående pandemi.

– För att hantera eventuella nya utbrott av covid-19 är det viktigt att ha med oss länsstyrelsernas regionala perspektiv. De är regeringens förlängda arm i kriser i landet och har också kunskap om de specifika utmaningar och förutsättningar som råder i respektive län, säger civilminister Lena Micko i ett pressmeddelande från regeringen.

Uppdraget innefattar att ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella för landets länsstyrelser i olika skeden av eventuella nya utbrott av covid-19. Länsstyrelsen ska bedöma vilka insatser som kan behövas inom länsstyrelsernas ansvarsområde samt ta fram en plan för hur dessa insatser skulle kunna genomföras.

– Det nya regeringsuppdraget är ett stort och viktigt uppdrag. Vi har löpande under våren arbetat med analyser av händelseutvecklingen och försökt bedöma utvecklingen framåt på kort och lång sikt. Detta arbete blir en viktig utgångspunkt i arbetet med att ta fram planen, säger Cecilia Magnusson, vikarierande länsråd i Uppsala län.

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att ta fram olika scenarier, både nationella och regionala, för hur smittspridningen kan komma att utvecklas i Sverige under det närmaste året, med fokus på hösten 2020. Folkhälsomyndigheten ska senast den 20 juli informera länsstyrelserna och övriga myndigheter om scenarierna som tagits fram.

– Målet med uppdraget är att vi säkrar att vår krisberedskap på lokal och regional nivå är så god att effekterna av eventuella nya smittutbrott kan begränsas i så hög grad som möjligt, säger Cecilia Magnusson.

Kontakt