Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Åtgärdsprogram för biologisk mångfald klart för hållbarhetslöften

Ekosystem och biologisk mångfald

För att öka förutsättningarna att nå miljömålen tar länsstyrelsen, i bred samverkan med länets aktörer, fram flera åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald är nu färdigställt. Länets aktörer erbjuds att teckna hållbarhetslöften med länsstyrelsen och därmed åta sig att genomföra ett eget urval av åtgärder.

Länsstyrelsen har i samråd med Uppsala läns miljö- och klimatråd valt att arbeta med åtgärdsprogram för att öka takten i det regionala arbetet med att uppnå de nationella miljömålen. Åtgärdsprogrammet Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald är det andra av fyra program som planeras att tas fram i länet inom den övergripande färdplanen.

I arbetet för att uppnå miljömålen är såväl myndigheter som ideella föreningar, företag och enskilda markägare viktiga aktörer. Åtgärdsprogrammet innehåller förslag på 17 olika åtgärder, som länets aktörer har mandat och styrmedel att genomföra.

– För att nå framgång i åtgärdsarbetet för biologisk mångfald behöver vi samverka regionalt och var och en behöver ta ansvar för att genomföra insatser. Därför är aktiviteterna i programmet utformade så att varje aktör ska ha möjlighet att genomföra åtgärder för att bevara och stärka biologisk mångfald i Uppsala län, säger Linnea Larsson, miljömålssamordnare på länsstyrelsen.

Biologisk mångfald är en grundförutsättning för att ekosystem ska fungera och göra nytta som att rena vatten och luft, lagra kol och pollinera grödor. Ekosystemens livskraft och variation är dock hotad över hela jorden och det behövs snabba och kraftfulla insatser.

Länsstyrelsen uppmanar nu länets aktörer att teckna hållbarhetslöften med länsstyrelsen. Genom detta förbinder sig undertecknaren att genomföra ett eget urval av åtgärder ur programmet. Målet är att takten i genomförandet av åtgärder ska öka och på sikt ha en positiv effekt på ekosystemen och den biologiska mångfalden i länet.

– En rik biologisk mångfald och funktionella ekosystem är en förutsättning inte bara för ekologisk hållbarhet utan helt avgörande även för social och ekonomisk hållbarhet. För att kunna bevara och stärka den biologiska mångfalden i länet krävs aktiv handling och en bred uppslutning kring detta åtgärdsprogram. Tillsammans, och utifrån våra olika förutsättningar, kan vi gemensamt nå framgång, säger Göran Enander, landshövding i Uppsala län.

Löftena undertecknas under årets Hållbarhetsceremoni på slottet den 13 november. En liknande ceremoni hölls förra året i samband med det första åtgärdsprogrammet i serien, som innehöll åtgärder för minskad klimatpåverkan.

Åtgärdsprogram inom miljömål

Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald


Kontakt