Publiceringsdatum: 24 juni 2020

Senast uppdaterad: onsdag 24 juni, 09.32

Nybyggnad av Vindkraftverk

Bygglovsansökan, Länsstyrelsens dnr 403-4860-2020
Anmälan enligt miljöbalken, Länsstyrelsens dnr 505-6901-2019

Efter överklagande av Tierps kommuns beslut prövar Länsstyrelsen i Uppsala län Vindströmmen AB:s ansökan om bygglov och anmälan enligt miljöbalken för nybyggnad av vindkraftverk i Flottskär på fastigheten Vavd 2:4 i Tierps kommun.

Med anledning av att kretsen av berörda sakägare är svår att definiera sker underrättelse genom kungörelse.

Ärendena gäller nybyggnad av ett vindkraftverk med totalhöjd på 184 m på fastigheten Vavd 2:4. Fastigheten Vavd 2:4 ligger utanför sammanhållen bebyggelse och inom riksintresse för naturvården. Angivna koordinater är (RT90) X: 6709423, Y: 1622359.

Handlingarna i ärendena finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Uppsala, Bäverns gränd 17, Uppsala. Synpunkter framförs skriftligen senast 2020-08-01 via e-post till uppsala@lansstyrelsen.se eller till postadress Länsstyrelsen i Uppsala, 751 86 Uppsala.

Bygglovsansökan har tidigare prövats hos länsstyrelsen i dnr 403-3860-2018, 403-5415-2019 och 403-9062-2019.

Miljöanmälan har tidigare prövats hos länsstyrelsen i dnr 505-3665-2018.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000