Publiceringsdatum: 24 juni 2020

Senast uppdaterad: onsdag 24 juni, 09.41

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till täkt av berg på fastigheten Kågarbol 1:2 i Uppsala kommun

Ansökan avser uttag av totalt 1,1 miljon ton berg under 10 års tid

Holmen Skog AB har kommit in med tillståndsansökan samt miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken för täkt av berg på fastigheten Kågarbol 1:2 i Uppsala kommun. Ansökan avser uttag av totalt 1,1 miljon ton berg under 10 års tid. Det årliga uttaget kommer i genomsnitt att vara 100 000 ton. Enstaka år kan uttaget vara större, dock maximalt 200 000 ton. Ansökan avser även krossning och sortering av utbrutet material.

Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att damning, buller, och vibrationer från sprängning utgör den huvudsakliga miljöpåverkan från verksamheten.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17 i Uppsala och Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, Ulls Väg 28 i Uppsala. Aktförvarare är Anneli Persson.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86 Uppsala, senast den 31 augusti 2020. Ange diarienummer 551-4489-18.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000