Publiceringsdatum: 23 juni 2020

Senast uppdaterad: tisdag 23 juni, 10.36

Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Swerock AB har kommit in med ansökan, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, om ändring av befintligt tillstånd enligt miljöbalken för utökat uttag av berg vid bergtäkten i Hagby Trosa kommun

Swerock AB har kommit in med ansökan, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, om ändring av befintligt tillstånd enligt miljöbalken för utökat uttag av berg till maximalt 450 000 ton berg årligen och utöka mängden avfall för mellanlagring av avfall till maximalt 50 000 ton vid ett enskilt tillfälle samt att återvinna avfall för bygg- och anläggningsändamål vid bergtäkten i Hagby, inom fastigheten Fredriksdal 2:2 i Trosa kommun.

I dagsläget medger befintligt tillstånd uttag av 250 000 ton berg årligen, vilket den befintliga produktionen nära uppnått under flera år. För att kunna leverera erforderlig mängd berg krävs att det årliga maximala uttaget på 250 000 ton utökas. Bolaget ansöker därför härmed om ändring av det befintliga tillståndet där den årliga mängden berg för uttag uppgår till 450 000 ton. Verksamheten är en Sevesoverksamhet.
Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att utsläpp till luft från transporter och arbetsmaskiner, buller från verksamheten och vibrationer från sprängning utgör den huvudsakliga miljöpåverkan från verksamheten.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17 i Uppsala och Tekniska kontoret, Västra Långgatan 5 i Trosa. Aktförvarare är Stig Törndahl.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86 Uppsala, senast den 1 augusti 2020. Ange diarienummer 551-1643-2020.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000