Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen yttrar sig över undersöknings­tillstånd

Mineral

Länsstyrelsen får just nu in frågor från allmänheten angående två ansökningar om undersökningstillstånd enligt minerallagen, som Bergsstaten fått in. Områdena ligger i Heby kommun och länsstyrelsen har yttrat sig över ansökningarna.

Det är bolaget Boliden som ansöker om tillstånd att söka efter mineraler i form av zink, bly och silver i ett större område i Heby kommun. Länsstyrelsen har haft möjlighet att yttra sig över ansökningarna om undersökningstillstånd till Bergsstaten. Ansökan gäller endast tillstånd för undersökning, som är ett första steg i en lång och omfattande prövningsprocess för eventuell mineralbrytning. Områdena specificeras i ansökan som ”Jugansbo 1008 och 1009” i Heby kommun.

– Vi har i arbetet med yttrandet tittat på vad som finns i de områden som berörs, utifrån natur- och kulturvärden, och beskriver vad som måste beaktas vid en undersökning och vilka hänsyn som kan behöva tas. I detta fall finns bland annat ett planerat naturreservat på platsen, säger Linda Bonnevier, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Uppsala län.

Länsstyrelsen har inte synpunkter på effekter av en eventuell brytning, utan endast på själva undersökningen. Länsstyrelsen gör dock ingen bedömning av påverkan på naturmiljön, då det i ansökan inte specificeras hur detaljkarteringen och provtagningen av bergarter med mera ska göras. Däremot understryker myndigheten att lagstiftning måste följas, som till exempel artskyddsförordningen, biotopskydd och markägarrätt.

Kontakt