Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen förbjuder avverkning i naturreservatet Kungshamn-Morga

Bild från skog i Kungshamn-Morga

Länsstyrelsen har beslutat att förbjuda de planerade avverkningarna i naturreservatet Kungshamn-Morga. Beslutet innebär att inga avverkningar får genomföras i området utan att myndigheten först ger tillstånd. Det betyder att skogsägaren måste ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen före avverkning. Länsstyrelsen avgör därefter om ansökan kan beviljas eller inte.

Beslutet om att förbjuda avverkningar i Kungshamn-Morga har tagits med stöd av 7 kap. 24 § miljöbalken och omfattar all skogsmark inom naturreservatet. Beslutet gäller till att börja med under tre år men kan förlängas ytterligare ett plus ett år.

– Vi har valt den omfattningen eftersom det krävs tid för att utreda vilka delar av skogsmarken som behöver stärkt skydd, samt att naturvärden riskerar att försvinna på grund av att gallringar och röjningar i naturreservatet inte anmäls för samråd till Skogsstyrelsen säger Lennart Nordvarg, chef för miljöavdelningen på Länsstyrelsen Uppsala län.

Motivering till beslutet

Länsstyrelsen bedömer att stora delar av naturreservatet Kungshamn-Morga har mycket höga natur-, kultur- och friluftsvärden. För att områdets värden ska bestå och stärkas behöver området, åtminstone i vissa delar, undantas från skogsproduktion och annan exploatering.

Länsstyrelsen bedömer därför att reservatsbeslutet från 1963 behöver kompletteras med nytt syfte och nya föreskrifter samt att en ny skötselplan för området behöver fastställas.

Kontakt