Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen ska göra lägesbilder om social problematik och utsatthet

Nallebjörn med munskydd som sitter ensam på ett golv

Under rådande pandemi finns risk att många befintliga sociala problem förvärras. Regeringen har därför uppdragit åt landets länsstyrelser att ta in lägesbilder från kommunerna om social problematik och utsatthet. Det nya regeringsuppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Hallands län.

I lägesbilderna ska kommunerna göra bedömningar av eventuella risker för social problematik och utsatthet till följd av konsekvenser av coronapandemin. Kommunerna ska även beskriva vidtagna eller planerade åtgärder för att förebygga social problematik och utsatthet.

Lägesbilder från hela landet ska sedan samordnas och sammanställas av Länsstyrelsen i Hallands län och lämnas in till regeringskansliet. Lägesbilderna ska genomföras vid två tillfällen, dels inför sommaren, dels under september 2020 i uppföljande syfte.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, samt andra relevanta aktörer.

– Det finns en risk att många sociala problem förvärras till följd av pandemin. Till exempel kan barn i utsatta familjer fara mer illa och våld i nära relationer öka. Brist på meningsfulla aktiviteter och sommarjobb för ungdomar kan få negativa sociala konsekvenser. En samlad beskrivning över läget i landet och exempel på kommunala åtgärder kommer att vara till stor hjälp för att hantera eventuella negativa sociala följder av covid-19-pandemin, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Åtgärder kan exempelvis handla om fler vuxna på vissa platser, ökad närvaro av uppsökande verksamheter stöd till utsatta barn och familjer, aktiviteter för barn och ungdomar och information till grupper som är svåra att nå.

Lägesbilderna ska också innefatta risker och åtgärder som rör social utsatthet. Det finns exempelvis en ökad risk för att barn i utsatta familjer far mer illa samt risk för våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, om fler är hemma och mer isolerade med anledning av covid-19.

Kontakt