Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vänlänsavtal utan juridisk ställning

Länsstyrelsen i Uppsala län

Länsstyrelsen svarar om det vänlänsavtal som ifrågasattes i en debattartikel publicerad i Upsala Nya Tidning den 9 maj 2020.

Michal Budryk har, å RFSL Uppsala-styrelsens vägnar, uppmanat Länsstyrelsen Uppsala län att ta avstånd från HBTQ-fria zoner i ett antal av Polens kommuner och regioner. Budryk hänvisar till att länsstyrelsen 2007 ingick ett så kallat vänlänsavtal med Lillpolens vojvodskap.

Det stämmer att en sådan överenskommelse träffades mellan Uppsala och Lillpolen. Överenskommelsen, vilken inte har någon juridisk ställning utan är en avsiktsförklaring, syftade till ett utvecklat utbyte inom ett antal gemensamt överenskomna områden som till exempel miljö och lantbruk, kulturmiljö, krishantering, forskningssamarbete et cetera.

I praktiken har det sedan 2012 inte förekommit något utbyte inom ramen för överenskommelsen länen emellan, vilket gör att länsstyrelsen betraktar den som inte längre gällande.

Principerna i svensk utrikespolitik ligger naturligtvis till grund även för de internationella kontakter som företas av länsstyrelsen som en statlig myndighet på regional nivå. Det finns ingen tveksamhet i att vi som myndighet tar avstånd från all typ av diskriminering och kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Kontakt