Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landets länsstyrelser uppnår ett viktigt mål för djurskyddskontroller

Ett får kikar igenom ett staket

Den djurskyddskontrollverksamhet som landets 21 länsstyrelser ansvarar för ökade i omfattning under förra året. Ett av målen är att genomföra minst lika många planerade normalkontroller som kontroller av anmälningsärenden. Detta mål nåddes under 2019 i landet som helhet, vilket är en tydlig förbättring sedan 2018.

Länsstyrelsernas totala kontrollverksamhet på djurskyddsområdet ökade under 2019. Totalt genomfördes omkring 22 100 kontrollinsatser i landet, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med 2018. Det visar en sammanställning från Jordbruksverket i den nya rapporten "Djurskyddskontrollen 2019. En redovisning av länsstyrelsernas arbete".

En stor del av länsstyrelsernas arbete med djurskyddskontroll utgörs av anmälningar från allmänheten. För att resurserna ska räcka till behöver länsstyrelserna balansera det arbetet med kravet på att göra planerade riskbaserade normalkontroller.

Ett viktigt mål är därför att minst lika många normalkontroller som anmälningskontroller ska genomföras. Det målet uppfylldes i landet som helhet, vilket är en tydlig förbättring från 2018 då målet inte uppnåddes.

Många län har en positiv utveckling och det är fler län än tidigare som uppfyllde målet under 2019. Men det är fortfarande stora skillnader länen emellan hur de uppfyller målen och hur lång tid det tar att genomföra kontrollerna. Det finns inte någon enkel förklaring till det utan orsaken är sannolikt en kombination av tillgängliga resurser, arbetsuppgifter, ledningsstruktur, geografiska förutsättningar med mera.

– Det är glädjande att landet som helhet i allt större utsträckning når målen. Även i Uppsala kan vi se en allt effektivare handläggning av djurskyddsärenden, till exempel genom en minskad tidsåtgång per ärende och för beslut. Vi kan dock i vissa avseenden också se att vi inte når de nationella målen, säger Elisabeth Schöning, chef för veterinärenheten vid Länsstyrelsen Uppsala län.

Hon påpekar att Uppsala är ett län som präglas av att ha både storstad och en rik landsbygd, och att länets befolkningsantal växer mycket snabbt.

– I vårt uppdrag ska vi verifiera att säkra livsmedel med djur som mår bra produceras, genom rutinkontroller på lantbruken. Men vi ska även hantera anmälningsärenden om djur som far illa, tillståndsprövning och en hel del andra uppdrag. Det är en ständigt pågående prioriteringsarbete. Med befintliga resurser är det svårt att klara alla nationella mål fullt ut, säger Elisabeth Schöning.

FAKTA

Antalet årsarbetskrafter på djurskyddskontrollområdet ökade med 1,3 procent till 220.

De totalt 22 100 kontrollinsatser som genomfördes under 2019 bestod av cirka:

  • 10 200 fysiska kontroller
  • 10 100 kontrollinsatser i form av administrativ handläggning från kontoret utifrån en prioritering om det är lämpligt
  • 1 800 tillståndsprövningar och besiktningar av transporter

Kontakt