Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen får i uppdrag att samordna materielförsörjning

En sjuksköterska förbereder en syrgasmask

I går, den 6 april, fick landets länsstyrelser i uppdrag av regeringen att hjälpa Socialstyrelsen att samordna kommunernas lägesbilder och behov av skyddsutrustning och sjukvårdsmateriel. I uppdraget ska länsstyrelserna samarbeta med Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB, och Sveriges Kommuner och regioner, SKR.

Den 30 mars inkom landets 21 länsstyrelser med en hemställan till regeringen om att de skulle ges bemyndigande att mäkla resurser så som skyddsutrustning och sjukvårdsmateriel med anledning av pågående coronapandemi. I går kom beskedet från regeringen att länsstyrelserna får detta uppdrag.

– Vi har sedan i mitten av mars arbetat med att bistå och stötta våra kommuner med materialförsörjning inom ramen för vårt geografiska områdesansvar. Men det är först nu vi fått det formella uppdraget av regeringen. Nu övergår det från att handla om frivillighet till att handla om mandat och ansvar, säger Jan Stangebye, försvarsdirektör vid länsstyrelsen i Uppsala.

Det nya uppdraget sker inom ramen för det uppdrag som Socialstyrelsen fick redan den 16 mars att säkerställa tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmateriel till följd av spridningen av covid-19. Socialstyrelsen ansvarar för att på nationell nivå fördela och omfördela resurser kommuner och regioner emellan.

Länsstyrelserna ska i sitt nya uppdrag fortsatt samarbeta med både MSB och SKR.

– Det nya uppdraget innebär att vi svarar för att inhämta kommunernas behov och rapportera detta till Socialstyrelsen via ett nytt rapporteringsverktyg för lägesbild och stödbehov. Det som inte kan lösas på regional nivå ska nu på ett mer effektivt sätt lyftas uppåt till den nationella nivån och omhändertas där, säger Jan Stangebye.

Försvarsdirektören vill dock påpeka att de strukturer, arbetssätt och kontaktvägar som tagits fram i Uppsala län under de tre gångna veckorna, och som visat sig fungera bra, så långt som möjligt ska bibehållas.

Kontakt