Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen vidtar åtgärder för länets företagare

Pengar och svensk flagga

Den pågående coronapandemin innebär stora påfrestningar för många företag i länet. Kraftigt reducerad efterfrågan på varor och tjänster leder för många till sjunkande lönsamhet och likviditet. Länsstyrelsen vidtar nu temporära åtgärder för att underlätta för det privata näringslivet.

Länsstyrelsen i Uppsala län är en beredskapsmyndighet och ansvarar bland annat för att ta fram samlade lägesbilder för länet och att leda samverkan med regionen, näringslivet och andra statliga myndigheter och aktörer. I spåren av spridningen av coronaviruset och covid-19 drabbas det privata näringslivet hårt.

Landshövdingen har därför beslutat att länsstyrelsen omgående ska vidta följande tillfälliga åtgärder för att underlätta för företagen:

 • Snabbare betalning av leverantörsfakturor. Granskning och attest av leverantörsfakturor sker skyndsamt och fakturorna går därefter omgående till betalning.
 • Informera företag om möjligheten att ansöka om anstånd med betalning eller upprättande av avbetalningsplan. Om du önskar avvakta med en avgift som ska betalas in till länsstyrelsen, kontakta din handläggare eller ring länsstyrelsens växel, telefon 010-22 33 000. Du kan också skicka e-post till uppsala@lansstyrelsen.se.
 • Återbetala avgifter om ärenden dras tillbaka.
 • Skjuta upp kontroller och tillsynsbesök som kan vänta till hösten och därmed även debiteringen av tillhörande avgifter.
 • Senarelägga fakturering av miljöskyddsavgifter till hösten.
 • I möjligaste mån boka om lokaler för konferenser och andra möten till senare tillfällen, istället för att avboka.
 • Föra en kontinuerlig dialog med företag och näringslivets aktörer om ytterligare åtgärder för att underlätta för företag.

Utöver detta prioriterar nu länsstyrelsen särskilt vissa områden som kan underlätta för företag såsom:

 • Verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden
 • Utbetalning av jordbruks- och landsbygdsstöd
 • Utbetalning av energi- och bostadsstödsärenden
 • Utbetalningar av statliga stöd för investeringar
 • Övrig bidragsadministration

Kontakt