Publiceringsdatum: 9 mars 2020

Beslut om alternativvärde och dispens från BAT-slutsatser för Stora Enso Pulp AB

Beslut den 5 mars 2020 avseende dispens från begränsningsvärden för Stora Enso Pulp AB:s verksamhet i Skutskär Älvkarleby kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Uppsala län har den 5 mars 2020
fattat beslut gällande Stora Enso Pulp AB:s verksamhet i Skutskär i Älvkarleby
kommun. Beslutet gäller dispens från begränsningsvärden i slutsatserna om bästa
tillgängliga teknik för produktion av massa, papper och kartong (BAT-slutsatserna)
och att tillåta att svavelväte används som alternativvärde till totalt reducerat svavel
vid mätning av utsläpp till luft kopplat till begränsningsvärden i BAT-slutsatserna.
Dispenserna är tidsbegränsade och avser utsläpp till luft av stoft från sodapanna 6
och utsläpp till vatten av fosfor och suspenderade ämnen.

Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsen Uppsala län, Bäverns gränd 17 i
Uppsala och på kommunhuset i Älvkarleby kommun, Centralgatan 3, Skutskär.
Aktförvarare är Annelie Joelsson.

Beslutet får överklagas senast den 9 april 2020. Ange diarienummer 551-6475-18

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000