Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Expansivt län kräver mer resurser

Lyftkran bygger hus

I dag lämnar Länsstyrelsen i Uppsala län sitt budgetunderlag för de närmaste tre åren till regeringen. I budgetunderlaget framhåller länsstyrelsen att myndighetens resurser inte matchar den kraftiga utveckling som sker i länet.

Den 1 mars varje år lämnar myndigheter ett budgetunderlag till regeringen, med förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren. Landets 21 länsstyrelser bereder gemensamt ett underlag med äskanden på vissa utvalda områden. Länsstyrelsen i Uppsala län redovisar i år tre särskilt prioriterade områden.

– Det är områden som särskilt påverkar vårt län nu och framöver, där vi ser ett behov av förstärkning. Länsstyrelsen har i uppdrag att främja länets utveckling ur flera aspekter och måste kunna hålla takten, säger landshövding Göran Enander.

Uppsala län tillhör landets mest expansiva regioner och har under senare år uppvisat den högsta procentuella befolkningsökningen av alla län – en trend som ser ut att fortsätta under många år framöver. Den goda tillväxten innebär en stor utmaning för länsstyrelsen. Inte minst beslutet om fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm, och de stora bostadsprojekt som är kopplade till dem, kommer innebära ett hårt tryck på länsstyrelsen i form av fler och delvis mycket komplexa ärenden.

– Att vi har tillräckliga resurser för att i tid hantera ärenden som rör exploatering är av högsta vikt för länets utveckling. I förhållande till den kraftiga expansion som sker är vi dock en resursmässigt liten länsstyrelse. Vi är femte största länet i Sverige sett till folkmängd, men hamnar på 14:e plats av landets länsstyrelser vad gäller resurstilldelning.

Länsstyrelsens tre prioriterade områden:

  • Ärendehantering till följd av större samlade exploateringar gällande bostadsbyggande i Knivsta och Uppsala kommun
  • Miljöprövning av vattenkraftverk i Uppsala län
  • Hantering av EU-stöd inom jordbrukarstöd

Kontakt