Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länet får två helt nya naturreservat och Florarna får sitt skydd stärkt

Myrmark i Komossen

Komossens naturreservat i Älvkarleby kommun. Här växer många orkidéesorter, så som brudsporre, sumpnycklar, kärrknipprot och flugblomster.

Länsstyrelsen Uppsala län har fattat beslut om skydd för tre värdefulla myrområden i länet. Heby kommun och Älvkarleby kommun får varsitt helt nytt naturreservat medan Florarna, beläget i Östhammars och Tierps kommun, får stärkt skydd i och med beslutet.

I måndags, den 25 november, fattade länsstyrelsen beslut om naturreservat för tre värdefulla myrområden i Uppsala län. Svartkärret i Heby kommun och Komossen i Älvkarleby kommun är två helt nya reservat, som skyddar rikkärr och andra våtmarker med omgivande skog.

Därutöver togs beslut om att ytterligare stärka skyddet i det populära naturreservatet Florarna som sträcker sig över både Östhammars och Tierps kommun. Florarna är länets största reservat med sina 5 000 hektar.

Samtliga tre områden ingår i Sveriges myrskyddsplan, vilken innehåller ett urval av landets mest värdefulla myrar.

– Skyddet är ett steg i rätt riktning för att nå miljömålet "Myllrande våtmarker". Det känns väldigt bra, säger Karin Wiklund, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

Komossen är ett våtmarkskomplex med ett av Upplands större sammanhängande extremrikkärr. Brudsporre, sumpnycklar, kärrknipprot och flugblomster är några av de orkidéer som förekommer på myren.

Dessutom växer flera arter som är utpekade i EU:s nätverk Natura 2000 i de nu skyddade områdena, bland annat käppkrokmossa, platt spretmossa, kalkkärrsgrynsnäcka, gulyxna och guckusko.

– Därmed bidrar skyddet också till att uppnå en gynnsam bevarandestatus för arter och naturtyper säger Birgitta Svensson, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

Kontakt