Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länets största statligt finansierade marksanering inledd i Östhammar

Karta med finger som pekar på ortnamnet Östhammar

Uppsala läns hittills största statligt finansierade sanering av förorenad mark pågår just nu inne i Östhammar tätort. Giftiga rester från tidigare sågverksamhet ska fraktas bort från villaområdet.

Saneringsobjektet ligger vid Marinvägen och Ejdervägen i Östhammar. Misstanken att jorden kunde vara förorenad väcktes då länsstyrelsepersonal aktivt letade efter tänkbart förorenade områden och på en äldre karta upptäckte att det legat ett sågverk på platsen.

I intervjuer med personer som bott länge på orten har det framkommit att virket under några år på 1950-talet doppades i bekämpningsmedel mot blånadssvampar. Det har efterlämnat rester av bland annat dioxiner, som är giftiga ämnen som människor inte bör utsättas för under lång tid.

– Länsstyrelsen gjorde en riskklassning av området och därefter utfördes provtagning av jorden. Dioxinerna ligger över riktvärdena och eftersom det finns bostäder på platsen bedömde vi att en sanering är av högsta prioritet, säger Annika Johansson, miljöskyddshandläggare på länsstyrelsen.

Att utreda och åtgärda förorenad mark är en tidsödande och kostsam process, med omfattande analyser och förberedelser innan själva saneringen kan påbörjas. Under saneringsarbetet schaktas i detta fall den förorenade jorden bort och transporteras till godkända deponier för omhändertagande.

Eftersom det inte finns någon som i dag kan hållas ansvarig för föroreningarna från sågverket så finansieras saneringen av statsbidrag från Naturvårdsverket. Bidraget om drygt 14 miljoner kronor förmedlas av länsstyrelsen till Östhammars kommun, som är huvudman för åtgärdsarbetet.

Länsstyrelsens roll är nu att bevaka att Naturvårdsverkets riktlinjer för saneringar följs.

Gammalt foto från sågverket

Vid Östhammarsågen pågick användningen av bekämpningsmedel under sex år. Byggnaderna eldades upp 1973 och därefter byggdes villor på platsen.

FAKTA Länsstyrelsens arbete med förorenade områden

En gång per år söker Länsstyrelsen Uppsala län bidrag för statligt finansierade utredningar av misstänkt förorenade eller konstaterat förorenade områden. Ansökan görs till Naturvårdsverket senast den 31 oktober.

Länsstyrelsen anlitar konsultföretag som utför undersökningarna. Alternativt förmedlar länsstyrelsen bidraget till en annan huvudman, oftast en kommun.

I länsstyrelsens databas finns cirka 3 500 potentiellt förorenade områden i Uppsala län. Länsstyrelsen har en lista med objekt som är högst prioriterade att utreda (riskklass 1). På prioriteringslistan finns just nu 67 objekt.

FAKTA Sanering vid Marinvägen i Östhammar

År 2016 tog Naturvårdsverket beslut om att Länsstyrelsen Uppsala län får 14 036 000 kronor i bidrag för att utföra saneringsåtgärder under 2018–2019.

Återställning av mark kommer även att ske under 2020.

Östhammars kommuns tekniska förvaltning är huvudman för arbetet och samhällsbyggnadsförvaltningen är tillsynsmyndighet.

Kontakt