Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppsalas vattenkvalitet uppfyller inte EU:s krav

Bild på sjö

Länsstyrelsen har just färdigställt en statusklassificering av samtliga ytvatten och grundvatten i Uppsala län. Den visar att merparten av länets sjöar, vattendrag och kustvatten inte uppfyller EU:s krav på god ekologisk status. Övergödning, fysisk påverkan och miljögifter är de främsta orsakerna.

God ekologisk status innebär en kvalitetsstämpel på ett vatten. I Uppsala län har mer än 80 procent av sjöarna och vattendragen måttlig eller ännu sämre status. Längs kusten finns i dag inte ett enda område med god status.

Vattendrag och sjöar påverkas av dammar, vattenkraftverk och markavvattning. Sjösänkningar till gagn för jordbruket har gjort att Uppsalas ursprungliga 200 sjöar i dag bara är 100 till antalet. Även om grundvattnen i länet generellt har bättre status än ytvattnen så hotas 20 procent av länets grundvatten av olika miljögifter.

– Övergödning, miljögifter och olika typer av fysisk påverkan försämrar miljökvaliteten i majoriteten av länets sjöar, vattendrag och kustvattenområden. Grundvattnet hotas av överuttag och perfluorerade ämnen, PFAS, säger Gunilla Lindgren, miljöutredare på länsstyrelsen.

Eftersom alla vatten omfattas av en miljökvalitetsnorm får den sänkta statusen konsekvenser. I stadsplaneringen måste man till exempel planera för dagvattenåtgärder, reningsverk och andra verksamheter måste ha moderna miljökrav.

Inom jordbruket uppmuntras lantbrukare att söka miljöersättning för att anlägga våtmarker, fosforfällor, skyddszoner och andra åtgärder som minskar läckage av näringsämnen.

– Det krävs åtgärder från samtliga samhällssektorer för att skapa en hållbar vattenkvalitet och en god ekologisk status som uppfyller Sveriges miljömål och EU:s vattendirektiv, säger Gunilla Lindgren.

Kontakt