Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så ska länets gröna infrastruktur stärkas – ny handlingsplan

Illustration av grön infrastruktur

Länsstyrelsen har tagit fram en handlingsplan för hur Uppsala läns gröna infrastruktur ska kunna bevaras och förstärkas. Planen, som publiceras i dag, syftar bland annat till att utgöra en grund i en långsiktig planering för att säkra ekosystemtjänster och möjliggöra anpassningar till ett förändrat klimat.

2015 fick landets 21 länsstyrelser i uppdrag av regeringen att ta fram handlingsplaner för grön infrastruktur i respektive län. Enligt regeringsuppdraget ska planen identifiera landskapets biotoper, strukturer, element och naturområden i land- och vattenmiljön inklusive i tätortsnära områden.

I dag publicerar Länsstyrelsen Uppsala län sin handlingsplan. Den är tänkt att utgöra ett underlag för det kontinuerliga arbetet med att bevara och förstärka den gröna infrastrukturen i länet, samt indikera vart olika former av statligt stöd till värdefulla naturområden ska riktas. 

– Handlingsplanen ska ses som ett levande dokument som bygger på det aktuella kunskapsläget. Den utgör ett startskott för det fortsatta arbetet med att stärka länets gröna infrastruktur, säger Märta Alsén, projektledare för grön infrastruktur vid länsstyrelsen.

Handlingsplanen omfattar Uppsala län, med underlag och insatsområden på regional nivå. Underlaget ger en god överblick på regional och mellankommunal nivå.

Planen är ett viktigt kunskapsunderlag som ligger till grund för olika aktörers planering av insatser och åtgärder i landskapet, förbättrad måluppfyllelse för berörda miljökvalitetsmål och möjliggörande av anpassningar till ett förändrat klimat.

– Vi behöver ta ett helhetsgrepp på landskapet när vi planerar hur mark och vatten ska användas. Med det kartlagda nätverket av livsmiljöer och naturområden blir det enklare att göra avvägningar mellan olika värden och att planera mer effektivt, säger Lennart Nordvarg, chef för länsstyrelsens miljöavdelning.

Handlingsplanen ”Grön infrastruktur i Uppsala län” kan läsas och laddas ned i sin helhet här

Kartunderlag ingår förutom i handlingsplanen även i en webbtjänst som nås här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt