Publiceringsdatum: 13 juni 2019

Ändringstillstånd enligt miljöbalken

Beslut 2019-06-10 avseende uttag av berg vid bergtäkt och deponi för Veidekke Industri AB

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län har den 10 juni 2019 (dnr: 551-8241-17) beslutat att meddela Veidekke Industri AB ändringtillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för täktverksamheten på fastigheterna Tensta-Forsa 10:1 och 24:1 i Uppsala kommun. Ändringen avser ett ökat uttag av berg från 200 000 ton per år, samt vid enstaka år
300 000 ton, till maximalt 500 000 ton per år. Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsens diariestation, Bäverns gränd 17 i Uppsala och Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, Ulls väg 28, Uppsala. Aktförvarare är Mats Dahlen.
Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 24 juni 2019, då
delgivning anses ha skett.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000