Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sex nya kortfilmer ska bidra till att underlätta samtal om våldsutsatthet

Miniatyrbilder ur filmerna

Landets länsstyrelser har, tillsammans med bland andra Nationellt centrum för kvinnofrid i Uppsala, varit med och tagit fram kortfilmer som handlar om våldsutsatthet. De sex filmerna är tänkta som ett stödmaterial för yrkesverksamma inom socialtjänsten när de ska ställa frågor till brukare och klienter om deras erfarenheter av våld.

Länsstyrelserna utgör navet i genomförandet av den nationella strategin att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, vilken även inkluderar våld i nära relationer oavsett kön på utövaren och på den som utsätts för våldet. Strategin innehåller fyra delmål, varav det ena bland annat innebär att upptäckten av våldsutsatthet ska förbättras.

Kommunernas socialtjänster möter många människor med olika behov av stöd. Oavsett om det är inom hemtjänst, daglig verksamhet, försörjningsstöd eller någon annan verksamhet har en del av brukarna och klienterna även erfarenheter av att utsättas för våld.

För att underlätta och stödja socialtjänsten att ställa frågor om våldsutsatthet har länsstyrelserna tillsammans med Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten tagit fram sex kortfilmer.

– I Uppsala län har vi förmånen att ha NCK på plats och vi samverkar kontinuerligt med utbildningar och nätverk. Med de nya filmerna vill vi erbjuda ett verktyg som kan användas i utbildningssyfte och kopplas till socialtjänstens olika verksamheter, säger Helena Svensson, regional samordnare för arbetet mot mäns våld mot kvinnor vid Länsstyrelsen Uppsala län.

Filmerna, med tillhörande diskussionsmaterial, ska fungera som underlag till personalen för att de i samtal med brukare och klienter lättare ska kunna upptäcka om dessa utsätts för våld, och hur de i sådana fall ska föra samtalet vidare.

– Det pågår ett omfattande arbete i länet för att upptäcka och förebygga mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, men i många kommuner finns det behov av att stärka det arbetet. För att göra det är det avgörande med rutiner både vad gäller att ställa frågor om våld och kring hanteringen då våldsutsatthet identifierats, säger Helena Svensson.

Se filmerna på NCK:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om länsstyrelsens arbete för att motverka mäns våld mot kvinnor

Kontakt