Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skyddsjakt på 300 skarvar beviljas

Skarvar på stenar i havet

Länsstyrelsen har i dag, fredag, beviljat skyddsjakt efter totalt 300 skarvar inom den del av Östersjön som hör till Uppsala län. Skyddsjakten beviljas för att förebygga allvarlig skada för yrkesfisket och för att skydda känsliga uppväxtplatser för fisk.

De senaste åren har Länsstyrelsen Uppsala län fattat liknande beslut längs Östersjökusten, där skyddsjakt efter skarv får bedrivas i närheten av redskap för yrkesfisket.

Nytt för i år är att en del av skarvarna också får fällas i grunda kustområden, där exempelvis abborre har sina uppväxtområden.

– Länsstyrelsen gör bedömningen att ansamlingar av skarv i grunda kustområden sannolikt har en påverkan på lokala bestånd av exempelvis abborre, och skarvarnas uttag av fisk är betydligt större än fritids- och yrkesfiskets uttag, säger Sebastian Olofsson, vilthandläggare på länsstyrelsen.

Av det beviljade antalet får 200 skarvar fällas inom 300 meter från fasta redskap som ryssjor och bottensatta nät för yrkesfisket. 100 skarvar får fällas under perioden från den 10 augusti till och med den 31 december 2019 på vatten grundare än tre meter för att skydda känsliga fiskbestånd.

– Den beviljade skyddsjakten för att skydda känsliga fiskbestånd får endast bedrivas efter skarvens huvudsakliga häckningsperiod för att minska risken för beståndseffekter på skarvarna, säger Sebastian Olofsson.

Hur jakten i övrigt får utföras regleras genom ett antal villkor. Bland annat får jakt inte ske närmare än 500 meter från kända skarvkolonier eller boplatser. Inom fågelskyddsområden är jakt inte tillåten när tillträdesförbud råder.

Fakta om skyddsjakt på skarv

Skarven skyddas i enlighet med EU:s fågeldirektiv. Skyddet innebär att man varken får skrämma bort eller jaga skarven utan tillstånd från länsstyrelsen.

Vid ansökan om skyddsjakt eller störning av skarv prövas den utifrån gällande lagstiftning om skyddsjakt, § 23a i jaktförordning (1987:905).

För att skyddsjakt ska kunna beviljas krävs att jakten inte får försvåra upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus, att det inte finns någon annan lämplig lösning på problemet samt att minst ett av övriga kriterier i nämnda paragraf är uppfyllt.

Kontakt