Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bostadsbrist trots hög byggtakt

Diagram över befolkningsförändring samt färdigställda lägenheter i Uppsala län under perioden 2014-2018

Diagrammet visar befolkningsförändring samt färdigställda lägenheter i Uppsala län under perioden 2014-2018. Befolkningsförändringen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. Med färdigställda lägenheter avses nybyggda lägenheter i flerbostadshus och småhus.

Pressmeddelande 2019-03-11

Trots de senaste årens höga byggtakt uppger länets samtliga kommuner att det råder fortsatt bostadsbrist. En stor utmaning för kommunerna är att klara bostadsförsörjning för alla. Det konstaterar länsstyrelsen i en första sammanställning av den årliga bostadsmarknadsenkäten.

Länsstyrelsen följer utvecklingen på bostadsmarknaden i Uppsala län genom hanteringen av Boverkets bostadsmarknadsenkät som kommunerna årligen besvarar. Efter en första genomgång av svaren 2019 kan länsstyrelsen konstatera att det råder en obalans på bostadsmarknaden i samtliga länets kommuner.

– Även om byggtakten varit hög de senaste åren uppger länets alla åtta kommuner underskott på bostäder totalt sett, samt i alla centralorter. Alla kommuner, utom en, bedömer att det kommer att vara fortsatt brist på bostäder om tre år, säger Karin Lindeberg, handläggare för bygg- och bostadsfrågor på länsstyrelsen.

Kommunerna bedömer att det är höga produktionskostnader, samt hårda lånevillkor för både privatpersoner och byggherrar som utgör de främsta faktorerna som begränsar bostadsbyggandet.

I sina enkätsvar uppger kommunerna att totalt 7 387 bostäder förväntas påbörjas i länet under 2019 och 2020. Även om bostadsbyggandet har minskat tycks det inte ha avstannat så mycket som skulle kunna befaras. Länsstyrelsen kan konstatera att det finns ett fortsatt intresse för att bygga bostäder i länet.

Kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för samtliga kommuninvånare att leva i goda bostäder. Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja kommunerna i arbetet med bostadsförsörjningen.

– Det är positivt att alla länets kommuner har antagit riktlinjer för bostadsförsörjning. Det ger en möjlighet till långsiktig planering och är viktigt för att säkerställa tillgången på bostäder för olika grupper, kommenterar landshövding Göran Enander sammanställningen av enkätsvaren.

Kommunernas enkätsvar ligger till grund för den bostadsmarknadsanalys som länsstyrelserna har i uppdrag att göra och som kommer att presenteras i juni i år. Syftet med analysen är att få en samlad nulägesbeskriv­ning av bostadsmarknadsläget i länet.

Kontakt