Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Många nya naturreservat 2018

Blommande guckusko i Göksnåre naturreservat

Blommande guckusko i Göksnåre naturreservat i Tierps kommun. Reservatet bildades i februari i år.

Tolv beslut om bildande av nya naturreservat, eller förstärkt skydd av befintliga, fattades i Uppsala län under 2018. Totalt har nu länet 174 naturreservat, varav 160 statliga och 14 kommunala. Och uppemot nio nya reservat kan det bli 2019.

Naturvårdsverket har sammanställt statistik över de beslut om naturreservat som fattades i Sverige under 2018. Statistiken visar på en fortsatt hög nivå av antal reservatsbeslut. Totalt togs 258 beslut jämfört med 294 under 2017 och 283 året dessförinnan.

I Uppsala län togs tolv beslut om nya reservat eller förstärkt skydd av befintliga under 2018. Av dessa beslut fattades sju av länsstyrelsen, medan fem fattades av kommuner.

– Att skydda naturområden är en av länsstyrelsens viktigaste uppgifter och avgörande för att säkra naturvärden för framtida generationer. Naturreservat främjar både biologisk mångfald och människors möjlighet till friluftsliv och naturupplevelser i länet, säger landshövding Göran Enander.

Uppsala kommun fattade tre beslut om reservat under 2018, vilket länsstyrelsen ser mycket positivt på.

– När Uppsala växer måste vi tänka på helheten. Vi bygger ett helt samhälle och för att folk ska trivas i staden behövs närhet till natur och utflyktsmål. Med de tre nya naturreservaten ger vi även framtidens Uppsalabor möjlighet till ett rikt friluftsliv, säger Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande.

Totalt skyddades 2 203 hektar landareal och 2 504 hektar vattenareal i länet. Därtill stärktes skyddet av 2 358 hektar skog- och myrmark inom befintliga reservat genom nya föreskrifter, bland annat förbud mot avverkning. Länet har nu totalt 174 naturreservat, varav 160 är statliga och 14 kommunala.

Under 2019 kommer länsstyrelsen sannolikt att kunna fatta uppemot nio beslut om naturreservat. Ett reservat som redan bildats i år är Göksnåre, ett mycket artrikt område beläget öster om Skärplinge i Tierps kommun.

– Det mest utmärkande för reservatet är den rika förekomsten av den fridlysta orkidén guckusko som i juni syns blomma på många platser i skogen. Guckusko trivs i kalkrika, luckiga skogar, men den försvinner vid kalavverkning, säger Cecilia Ronnås, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

Vid årsskiftet fanns totalt 5 086 beslutade naturreservat i Sverige, varav 4 658 är statliga naturreservat och övriga är kommunala.

Kontakt