Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hopp för lekande vildlax och svämskog längs nedre Dalälven

Framsida på broschyr om samverkan

Länsstyrelserna kring Dalälven, Vattenregleringsföretagen och de större vattenkraftsbolagen har tagit fram en åtgärdsplan för att miljöanpassa vattenkraften. Nu är det dags att genomföra planen som kan få flera positiva effekter för den biologiska mångfalden. Arbetet samordnas genom ett nybildat förvaltningsråd.

Strax före årsskiftet bildade länsstyrelserna i Uppsala, Dalarnas och Gävleborgs län, tillsammans med Fortum, Vattenfall och Vattenregleringsföretagen, ett förvaltningsråd som tillsammans ska arbeta för att miljöanpassa vattenkraften.

Som grund för miljöanpassningen ligger en åtgärdsplan som tagits fram inom projektet ”Hållbar vattenkraft i Dalälven”, vilket pågick mellan 2015 och 2018.

Nu inleds förvaltningsrådets konkreta arbete för att målen i åtgärdsplanen ska kunna bli verklighet inom en 15-årsperiod i enlighet med ambitionen.

– Rådets uppgift är, förutom att stödja genomförandet av åtgärdsplanen, även att uppdatera den utifrån nationella planer och styrdokument. Dessutom ska rådet samordna länsstyrelsernas miljöövervakning och kraftbolagens egenkontroll, samt sprida kunskap om vattenkraftens miljöarbete i Dalälven, säger Lennart Nordvarg, chef för miljöavdelningen på Länsstyrelsen Uppsala län.

Åtgärdsplanen kan få flera positiva effekter på den biologiska mångfalden och laxbeståndet i nedre Dalälven. Under året kommer flera utredningar kring fiskvandring och svämskogsmiljöer att genomföras. Svämskog är en ovanligt artrik naturtyp som längs nedre Dalälven har en stor utbredning och högt bevarandevärde.

– Åtgärdsplanen föreslår bland annat miljöanpassade flöden för att gynna värdefulla naturmiljöer och reproduktionsområden för fisk. Planen innehåller också anläggning av fiskvägar vid kraftverken så att lax och havsöring kan passera, säger Joel Berglund, limnolog och handläggare på länsstyrelsens miljöstrategienhet.

Under hösten väntas även en nationell plan för miljöprövning av vattenkraften presenteras, vilken kommer att sätta ramarna för åtgärdstakten.

Kontakt