Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Två helt nya naturreservat och stärkt skydd av ett befintligt i Uppsala län

Slätön-Medholma naturreservat

Slätön-Medholma i Östhammars kommun, som varit naturreservat sedan 1970, får nu stärkt skydd efter beslut av länsstyrelsen på måndagen.

I veckan beslutade länsstyrelsen att bilda två nya naturreservat och stärka skyddet av ett befintligt i tre av länets kommuner. I Östhammar får Slätön-Medholma ett starkare skydd medan myrområdet Mararna i Älvkarleby och Edshammarsskogen i Uppsala blir två nytillskott bland länets reservat.

På måndagen fattade länsstyrelsen i Uppsala beslut om att bilda två nya reservat i länet, i Älvkarleby respektive Uppsala kommun.

En knapp mil nordost om Älvkarleby ligger Mararna, ett myrområde med mineralrika kärr, småsjöar och moränholmar. Redan 1972, i den naturvårdsinventering länsstyrelsen gjorde av kommunen, föreslogs att Mararnas naturförhållanden skulle lämnas opåverkade från ingrepp som kunde förändra området, som till exempel dikning och avverkning.

Nu utses området till naturreservat, vilket innebär att området skyddas mot skogsbruk, att åtgärder som gynnar prioriterade arter kan genomföras och att miljöer som vuxit igen kan återställas.

– I områdets fältskikt finns flera orkidéer som gulyxne, flugblomster och kärrknipprot medan bottenskiktet domineras av typiska rikkärrsmossor som späd skorpionmossa, korvskorpionmossa och guldspärrmossa, säger Karin Wiklund, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen i Uppsala.

Rosa orkidée ur handnyckelsläktet

I Mararna finns åtskilliga sorters orkidéer. Här syns en ur handnyckesläktet.

Det andra reservatet som bildas, som ett välkommet tillskott för biologisk mångfald och friluftsliv, är Edshammarsskogen belägen utanför Vattholma i Uppsala kommun. Ur naturvårdssynpunkt bedöms skogen som mycket värdefull då den till stora delar består av gammal, lövrik barrskog.

Arbetet med reservatsbildningen har pågått på länsstyrelsen i Uppsala län sedan 2014. En av de naturvårdshandläggare som arbetat med det är Åsa Norling Staland.

– Det som gör området speciellt är att det finns så varierande naturvärden, till exempel knutna till död ved och kalkgynnade marksvampar som bombmurkla, säger hon.

– I området har 38 rödlistade arter och ytterligare 68 signalarter, det vill säga arter som genom sin förekomst visar på att ett område har höga naturvärden, upptäckts.

Länsstyrelsen bestämde också att skyddet av Slätön-Medholma i Östhammars kommun, vilket varit reservat sedan 1970, ska stärkas genom att förbud mot skogsbruk införs.

Syftet är bland annat att bevara områdets äldre örtrika kalkbarrskogar och havsmiljön med laguner och vikar, samt att återställa områdets kulturpräglade halvöppna naturmiljöer med hassel, ekar och tallar.

– Kombinationen av hög kalkhalt och tidigare markanvändning som bete och slåtter har gett upphov till en rik och varierad flora i det här området. Ur naturvårdssynpunkt är det ett mycket värdefullt område att bevara, säger Karin Wiklund.

Edshammarsskogen utanför Vattholma

Edshammarsskogen är belägen utanför Vattholma i Uppsala kommun.

Kontakt