Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ingen licensjakt på lodjur i Uppsala län under nästa år

Lodjursunge

Länsstyrelsen i Uppsala län kommer inte att besluta om att tillåta licensjakt på lodjur under 2019. Orsaken är att inventeringen av antalet familjegrupper inte når över den nivå som Naturvårdsverket och viltförvaltningsdelegationen satt som miniminivå för att jakt ska kunna tillåtas.

Naturvårdsverket har fastställt Uppsala läns miniminivå för lodjur till 11,5 familjegrupper, och länets viltförvaltningsdelegation har beslutat om en förvaltningsnivå på 12 familjegrupper. Först när antalet lodjur når över den nivån kan jakt ske.

Målet med länets lodjursförvaltning är att antalet lodjur alltid ska vara högre än länets miniminivå. För att veta hur många lodjur som finns genomförs årliga inventeringar av lodjursstammen. Det är det senaste årets fastställda inventeringsresultat som ligger till grund för möjligheten att besluta om licensjakt.

Under inventeringen 2015/2016 kunde länsstyrelsen i Uppsala kvalitetssäkra 13,5 familjegrupper, vilket också ledde till ett beslut om licensjakt under mars 2017. Vid inventeringen 2016/2017 kvalitetssäkrades sju familjegrupper, vilket innebar att länet låg under sin förvaltningsnivå och att det därmed inte fanns något utrymme för licensjakt under 2018.

Under inventeringssäsongen 2017/2018 kvalitetssäkrades 11,5 familjegrupper, vilket också det ligger under förvaltningsnivån. Därför kan beslut om att tillåta licensjakt inte fattas.

– Trenden under senare år är ganska tydlig. Även om förutsättningarna för inventering varierar från år till år så har antalet lodjur minskat sedan toppåren för 8-10 år sedan, säger länsstyrelsens rovdjurshandläggare Sebastian Olofsson.

– Den senaste vintern var inventeringsförhållandena goda och vi gör bedömningen att inventeringsresultatet speglar verkligheten förhållandevis bra.

Varför lodjuren har minskat sedan toppåren är svårt att säga, men beror antagligen på flera faktorer, exempelvis lokal bytestillgång, rävskabb – vilket även kan drabba lodjur – och naturlig variation.

Inventeringsperioden för lodjur pågår under perioden från den 1 oktober till den 28 februari, och länsstyrelsen är beroende av rapporter från allmänheten för att kunna kvalitetssäkra de familjegrupper som finns i länet. För att göra detta krävs att djuren spåras en längre sträcka eller att det finns fotodokumentation av flera (minst två) lodjur tillsammans under inventeringsperioden.

Bilder på lodjurshonor med ungar från viltkameror kan användas för att kvalitetssäkra föryngringar och kan med fördel skickas in till länsstyrelsen för kvalitetssäkring

Kontakt