Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Över 30 miljoner kronor i vite efter felaktig avfallshantering i Karlholm

Karlholm strand

Det markerade området avser detaljplanen för Karlholm strand.

Pressmeddelande 2018-12-11

Över 30 miljoner kronor. Så mycket kan Karlholm utveckling KB och Karlholm strand AB tvingas betala när länsstyrelsen i dag förelade dem att avlägsna saneringsavfallet från exploateringen av det gamla Karlitområdet i Tierps kommun. Bolagen ska också erlägga en fiskeavgift på 100 000 kronor för skador de åsamkat fisket genom muddring längs strandlinjen.

På tisdagsförmiddagen åkte länsstyrelsen till Karlholm för att överlämna beslutet om hantering av saneringsavfall och muddermassor till kommanditbolaget Karlholm utveckling som bygger på det gamla Karlitområdet.

Sedan 2014 har länsstyrelsen vid upprepade tillfällen, med stöd i miljöbalken, ålagt entreprenören att vidta ett antal skyddsåtgärder i samband med exploateringen av marken. Flera av skyddsåtgärderna har inte vidtagits.

Nu har länsstyrelsen erfarit att det skett muddring och deponering av avfall utan tillstånd och kräver att avfallet avlägsnas. I beslutet ingår även saneringsavfall som bolaget har fått lagra tillfälligt på deponiområdet. Om bolaget inte följer beslutet kan de få betala drygt 32 miljoner kronor i vite.

– Det finns ett tillstånd för deponeringen av schaktmassorna, men det gäller först om bolaget lämnar in en ekonomisk säkerhet för efterbehandling av deponin på 13,7 miljoner kronor, och det har bolaget inte gjort, säger Lennart Nordvarg, chef på miljöavdelningen på länsstyrelsen.

Eftersom muddringen har genomförts utan skyddsåtgärder har fisket skadats i området genom grumling och spridning av föroreningar. För detta ingrepp åläggs bolaget att tillsammans med underentreprenören Karlholm strand AB att erlägga fiskeavgift på 100 000 kronor som kompensation.

– Sannolikt är muddermassorna förorenade av dioxiner, ett ämne som är giftigt för människor och miljö och som inte ska spridas och exponeras, säger Lennart Nordvarg.

Det deponerade rivningsavfallet kan även det innehålla föroreningar och försvårar efterbehandlingen av deponin. Vitet är baserat på de beräknade kostnaderna för att lämna avfallet till en godkänd avfallsanläggning.

Kontakt