Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stärkt skydd för två av Upplands populära och artrika naturreservat

Florarna naturreservat

På måndagen fattade länsstyrelsen i Uppsala beslut om att utöka och stärka skyddet för två av länets naturreservat – Florarna och Högstaåsen. Florarna är ett unikt område med sin stora yta av orörd myrmark och rödlistade arter. Högstaåsen är ett populärt och stadsnära utflyktsmål med varierad natur.

Två naturreservat i Uppland fick på måndagen stärkt skydd efter beslut från länsstyrelsen.

1976 blev Florarna, öster om Tierp, utsett till naturreservat. Nu utökar länsstyrelsen i Uppsala reservatet ytterligare. Samtidigt förbjuds skogsbruk, vilket tidigare var tillåtet i den yttre delen av området.

– Med sin storlek och stora areal outdikad myrmark är Florarna ett unikt naturreservat i den här delen av Sverige. Genom att ge ytterligare över 2000 hektar skogs- och myrmark ett fullständigt skydd ger vi ett fantastiskt reservat ett ännu starkare skydd, säger Karin Wiklund, handläggare vid naturvårdsenheten på länsstyrelsen.

Florarna myrmarker

Antalet ovanliga och rödlistade arter knutna till naturskog och öppna myrar är stort i området. Florarna har också höga vetenskapliga värden och är ett betydelsefullt område för rekreation och naturupplevelser. Det är välbesökt av bland andra vandrare och skidåkare.

– Genom olika åtgärder gynnar vi både biologisk mångfald och möjligheten att bedriva friluftsliv i området. Detta kommer att vara till stort värde för alla som besöker reservatet, såväl under sommar- som vintertid, säger Karin Wiklund.

Florarna ingår i Natura 2000, vilket är EU:s nätverk för värdefull natur. 

Naturreservat Högstaåsen, som bildades redan 1968, är beläget 14 kilometer norr om Uppsala, mellan Högsta och Lövstalöt. Nu har beslut fattats om att utöka reservatet med 16 hektar.

– Högstaåsen är ett tätortsnära reservat och ett populärt utflyktsmål med flera stigar genom området, säger länsstyrelsens naturvårdshandläggare Cecilia Ronnås.

– Den varierade naturen, med både skog och öppna sandmiljöer, hyser många arter av kärlväxter, svampar, fåglar och insekter. Till exempel ses backsvalor regelbundet häcka i området och flera arter vildbin har inventerats.

Även delar av detta reservat ingår i Natura 2000. Högstaåsen ingår även i ett större område som riksintresse för kulturmiljövård.

Högstaåsen naturreservat

Högstaåsen är beläget 14 kilometer norr om Uppsala.

Kontakt