Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tankesmedja för att uppnå Sveriges friluftsmål

Länsstyrelsen i Uppsala län arrangerar den 12 oktober en tankesmedja på Haga slott i Enköping. Årets regionala tankesmedja för friluftsliv har temat tillgänglig och attraktiv tätortsnära natur. Tankesmedjan arrangeras i samverkan med Enköpings kommun, Upplandsstiftelsen med flera.

Riksdagen antog 2012 tio friluftspolitiska mål. Länsstyrelserna har i uppdrag att samordna och leda det regionala arbetet kring de friluftspolitiska målen. Länsstyrelsen i Uppsala län ska särskilt stärka arbetet kring attraktiv tätortsnära natur, vilket är ett av målen.

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är utgångspunkten för de tio friluftsmålen. Ett av målen är attraktiv tätortsnära natur, vilket innebär att det ska finnas tillgång till attraktiv natur i och i närheten av tätorter. Allmänheten ska ha tillgång till grönområden och ett tätortsnära landskap med höga frilufts-, natur- och kulturmiljövärden.

- Syftet med tankesmedjan är att lyfta vikten av tillgång till attraktiv närnatur och inspirera länets aktörer att jobba vidare med detta. Eftermiddagens workshops utifrån olika perspektiv har målet att få underlag till ett enkelt häfte med tips och idéer kring vad man som aktör i länet kan göra för att vi ska få en ännu mer attraktiv tätortsnära natur, säger Martina Dernroth, en av länsstyrelsens samordnare för friluftsliv.

Landshövding Göran Enander kommer att delta och inleda konferensen.

Under dagen lyfts flera olika perspektiv på tätortsnära friluftsliv:

  • Sundsvalls kommun, årets friluftslivskommun 2018, presenterar sitt arbete för att vara en friluftskommun i världsklass.
  • O-ringens generalsekreterare pratar om naturen som arena för ett stort arrangemang, O-ringen Uppsala 2020.
  • Úpplandsstiftelsen och Uppsala kommuns öppna förskolor berättar om hur de jobbar för att flytta ut verksamhet i närnaturen.
  • Ramboll presenterar sin metod liveable cities och hur man kan arbeta med ekosystemtjänster i samhällsplaneringen.

Länsstyrelserna har särskilda program för skydd av tätortsnära natur, vilket har bidragit till att flera tätortsnära land- och vattenmiljöer har bevarats. Kommunerna har sedan länge instiftat naturreservat med friluftslivets intressen som grund. 205 av landets naturreservat och naturvårdsområden, det vill säga fem procent, har skapats i tätortsnära områden.

Uppföljning av målet ”attraktiv tätortsnära natur” visar att flera åtgärder för att förbättra tillgängligheten och kvaliteten i tätortsnära områden har genomförts med hjälp av LONA (Statligt stöd för Lokala naturvårdssatsningar). De vanligaste åtgärderna är restaurering av parker och grönområden, anläggning eller renovering av gång- och cykelvägar samt informationsinsatser i grönområden och parker.

Kontakt