Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen avstyrker förslaget till ny bostadsförsörjningslag

Länsstyrelsen i Uppsala län avstyrker förslaget till ny lag för bostadsförsörjningen och i den förslag till ett nytt arbetssätt och ny ansvarsfördelning.

Regeringen har tillsatt en utredning som har tagit fram ett förslag till ”ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar”. Bakgrunden till utredningen är det ökande antalet hushåll som inte kan köpa en bostad av ekonomiska skäl. Andelen hyresbostäder har minskat vilket har gjort att det blivit större konkurrens om lediga hyresbostäder. Detta gör att det svårt för många att komma in på bostadsmarknaden. Det medför bostadssociala utmaningar för samhället och lidande för enskilda medborgare.

Utredningens slutbetänkande har gått på remiss till bland andra landets länsstyrelser. Länsstyrelsen i Uppsala län avstyrker stora delar av utredningens förslag.

Länsstyrelsen i Uppsala är mycket tveksam till den nya lagens förskjutning av det kommunala ansvaret från ”skapa förutsättningar för alla i kommunen ska leva i goda bostäder” till att fokusera på insatser för ”hushåll som utan samhällets stöd kommer att lösa sina bostadsbehov”.

Länsstyrelsen anser att nuvarande lagstiftning istället kan förtydligas, både vad som ska ingå i riktlinjerna, men också ge andra aktörer som exempelvis länsstyrelsen en tydligare roll. Exempelvis skulle riktlinjerna kunna granskas av länsstyrelsen på samma sätt som vid framtagandet av kommunala översiktsplaner.

Länsstyrelsen i Uppsala län avstyrker förslaget att flytta ansvaret att ta fram regionala analyser från länsstyrelserna till regionerna (landstingen). Länsstyrelsen anser att staten därmed får betydligt sämre möjligheter att hålla en samlad statlig bostadspolitik. Den regionala bostadsmarknadsanalysen som länsstyrelsen har tagit fram är ett viktigt objektivt verktyg för att skapa den nationella bilden.

Boverkets analys av bostadssituationen behöver förstärkas genom en regional analys. Denna analys måste vara objektiv och oberoende. Den behövs för att kunna följa upp den statliga bostadspolitiken. Länsstyrelsens roll och ansvar är att samla in och göra analyser, som sedan kommuner och regioner kan använda för att staka ut den politiska inriktningen.

Länsstyrelsen delar inte utredningens/ betänkandets slutsats att det saknas skäl för kommunerna att fortsätta att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning. Länsstyrelsen anser att framtagandet av riktlinjer har betytt mycket för samarbetet inom kommunen och har lyft frågan om bostäder för alla.

Länsstyrelsen menar att riktlinjerna har kommit att fungera som en plattform för kommunens bostadsförsörjningsarbete. Länsstyrelsen anser att det är för tidigt att döma ut nuvarande riktlinjer. Befintligt regelverk är så pass nytt att alla kommuner i länet inte har hunnit att ta fram riktlinjer i enlighet med nuvarande regelverk.

Länsstyrelserna i Sverige är eniga i sina yttranden och samtliga har avstyrkt stora delar av utredningens slutbetänkande.

Kontakt