Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

8 oktober börjar älgjakten i Uppsala län

Älgjakten i länet börjar den 8 oktober. Nytt för i år är att jakttiden efter älg omfattar även februari månad. Viltförvaltningsdelegationen i Uppsala län rekommenderar att man inte skjuter älgkor under februari.

Huvudargumentet för att förlänga jakttiden är ge markägare möjlighet att förebygga allvarlig skada på skog under en tid då älgarna till stor del lever på tallplantor i skadekänsliga ungskogar.

Målet med älgförvaltningen i länet är att få en livskraftig älgstam av hög kvalitet som är i balans med betesresurserna. Detta innebär att älgstammens storlek genom lämplig avskjutning ska anpassas till fodertillgången, skador på skog, de areella näringarna och trafiksäkerheten. Dessutom ska älgjakten vara produktionsanpassad. Älgbetesskadorna har ökat och ligger över uppsatta mål vilket innebär att älgavskjutningen kommer att öka.

Länet är indelat i fem älgförvaltningsområden. Tanken är att dessa ska avgränsa älgpopulationen med hjälp av barriärer i landskapet. I respektive älgförvaltningsområde samlas kunskap om de lokala förhållandena som påverkar älgförvaltningen. Hur många älgar som ska fällas styrs av målen i älgförvaltningsplanen.

Inom älgförvaltningsområdet inventeras älgstammen och betesskador regelbundet, och utvecklingen följs upp mot förvaltningsplanen. Den praktiska jakten bedrivs i huvudsak inom älgskötselområdena som genom att omsätta sina skötselplaner bidrar till att målen uppfylls i älgförvaltningsområdet.

Jaktsäsongen 2017-2018 fälldes 2290 älgar i Uppsala län. Av dessa var 578 tjurar, 550 hondjur och 1162 kalvar. Inventeringar visar att älgstammen minskar i länet vilket är enligt målsättningarna i älgförvaltningsområdena. Variationerna är stora inom länet och varje enskilt älgförvaltningsområde har egna mål.

Läs mer om älgjakt

Kontakt