Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samråd om naturvärden i Kerstinbomyran

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på naturvårdsåtgärder som planeras inom Kerstinbomyran. Länsstyrelsen i Uppsala län föreslår omledning och kulvertering av ett dike för markavvattning inom Kerstinbomyran i Heby kommun. Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt bjuder in till samråd om förslaget.

Syftet med naturvårdsåtgärderna är att restaurera svämlövskog för att skapa bättre livsförhållanden för rödlistade arter, bland annat för vitryggig hackspett. Länsstyrelsens föreslagna åtgärder påverkar möjligheten att klara miljökvalitetsnormen för vatten i diket. Vattenmyndigheten föreslår därför ett undantag från miljökvalitetsnormen och bjuder in till samråd om förslaget. Synpunkter kan lämnas under perioden 6 augusti till 6 september, enligt instruktioner i inbjudan till samråd (missiv). Pdf, 631.4 kB.

Mer om de naturvårdsåtgärder som planeras finner du här. Pdf, 458.7 kB.

Kontakt