Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan om tillstånd för efterbehandling genom återvinning av avfall

Länsstyrelsen i Uppsala län

Västerås stad har kommit in med tillståndsansökan samt miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken för efterbehandling genom återvinning av avfall för anläggningsändamål av Lundadeponin på del av fastigheten Västerås 3:69 i Västerås kommun.

Tillståndsfrågan prövas av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län.

Ansökan avser efterbehandling av Lundadeponin genom återvinning av avfall för anläggningsändamål. Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att verksamheten i huvudsak kommer att minska belastningen på miljön. Utsläpp från transporter till luft samt utsläpp av förorenande ämnen till vatten från anläggningen under driftsperioden utgör den huvudsakliga miljöpåverkan från verksamheten.

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken.

Nuvarande och eventuellt tillkommande handlingarna i ärendet finns tillgängliga på Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17 i Uppsala och på Miljö-och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås, Port-Anders gata 3, ingång T3 Västerås. Aktförvarare är Lena Thorén-Schweitz. E-postadress: kontaktcenter@vasteras.se.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86 Uppsala, alternativt till uppsala@lansstyrelsen.se eller helst via e-tjänsten komplettering eller yttrande i ärende senast den 18 juni 2024. Ange diarienummer 551-3745-2023.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss