Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Länsstyrelsen i Uppsala län

Olagård ekomjölk i Roslagen AB har kommit in med tillståndsansökan samt miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken för utökad djurhållning på fastigheten Ola 4:8 m. fl. i Uppsala och Östhammars kommuner.

Ansökan avser en utökning från 468 till 852 djurenheter. Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att kväveutsläpp till luft, energiförbrukning vattenförbrukning och antal transporter kommer att öka jämfört med idag.

Ärendet finns tillgängligt hos aktförvarare: Linnea Helen, Uppsala kommun, Stadshusvägen 2, 753 75 Uppsala, tel: 018-7270000, samt vid Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17, 751 86 Uppsala.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86 Uppsala, senast den 13 oktober 2023. Yttrande kan också lämnas via e-post: uppsala@lansstyrelsen.se. Ange diarienummer, 551-2612-2023.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss